Tuininga/Tuinenga

Updated to September 19, 2009. Send corrections and additions to ahofstee@sympatico.ca 1 TUININGA, Klaaske 2 TUININGA, Wybren, geb. Menaldumadeel 28-6-1886, tr. Leeuwarden 19-5-1909 3 FENSTRA, Aaltje, geb. Leeuwarden 16-5-1884
generatie 3
4 TUINENGA, Jan Jacobs, geb. Menaldumadeel 3-12-1839, tr. Menaldumadeel 3-4-1873 5 HESLINGA, Wintje Sjoerds, geb. Menaldumadeel 5-4-1853, overl. Leeuwarden 28-1-1925 a) Jacob, geb. Menaldumadeel 18-7-1873 b) Neeltje, geb. Menaldumadeel 11-7-1875 c) Antje, geb. Menaldumadeel 1-1-1877 d) Sjoerd, geb. Menaldumadeel 16-12-1878 e) Maartje, geb. Menaldumadeel 17-3-1880, overl. ald. 27-12-1880 f) Maartje, geb. Menaldumadeel 31-7-1881 g) Geiske, geb. Menaldumadeel 23-11-1882 h) Jeltje, geb. Menaldumadeel 23-8-1884 i) Wybren, zie 3 j) Klaas, geb. Menaldumadeel 5-1-1889 6 FENSTRA, Cornelis, geb. Leeuwarden 20-3-1858, overl. ald. 25-1-1890, tr. Leeuwarden 19-5-1883 7 VAN RIJS, Klaaske, geb. Dokkum 30-11-1854, overl. Leeuwarden 16-4-1936 a) Aaltje, zie 3 b) Sybren, ged. Leeuwarden 20-10-1885 c) Anna, ged. Leeuwarden 9-1-1887 d) Rinske, ged. Leeuwarden 10-3-1888 e) Willem, ged. Leeuwarden 21-7-1889
generatie 4
8 TUINENGA, Jacob Wybes, geb. Jellum 9-4-1808, ged. ald. 1-5-1808, overl. Menaldumadeel 23-2-1892, tr. ald. 4-1-1837 9 HOGERHUIS, Antje Lumes, geb. Beetgum 3-4-1813, overl. Menaldumadeel 12-2-1878 Baarderadeel, geboortejaar 1808, doopjaar 1808 Beers en Jellum, Doop Herv. gem. 1648-1811 DTB: 60 Dopeling: Jakob Geboren op 9 april 1808 Gedoopt op 1 mei 1808 in Beers/Jellum Kind van Wijbe Jacobs en Geertje Esders Geboorteakte Menaldumadeel (mairie Menaldum), 1813 Aangiftedatum 5 april 1813, blad nr. 10 Antje Hogerdijk, geboren 3 april 1813 Dochter van Liemer Wybes Hogerdijk en Klaaske Jans Opm.: Vader ondertekent met "Hogerhuis" Huwelijksakte Menaldumadeel, 1837 Man : Jakob Wybes Tuininga, oud 28 jaar, geboren te Jellum, gemeente Baarderadeel Ouders: Wybe Jacobs Tuininga en Gelske Hedzes Venhuizen Vrouw : Antje Lumes Hogerhuis, oud 23 jaar, geboren te Beetgum Ouders: Lume Wybrens Hogerhuis en Klaaske Jans Swager Datum : 4 januari 1837, akte nr. 1 a) Wybe, geb. Menaldumadeel 13-1-1837 b) Klaaske, geb. Menaldumadeel 2-1-1838 c) Lume, geb. Menaldumadeel 10-11-1839, tr. Menaldumadeel 21-5-1870 Jacobje Wigles Westra d) Gelske, geb. Menaldumadeel 5-4-1841, tr. Menaldumadeel 10-5-1862 Hendrik Tietes Kamminga e) Marten, geb. Menaldumadeel 30-10-1842 f) Wytze, geb. Menaldumadeel 30-10-1846 g) Wytske, geb. Menaldumadeel 8-10-1847 h) Jan, zie 4 i) Wybren, geb. Menaldumadeel 23-11-1851 10 HESLINGA, Sjoerd Baukes, geb. Het Bildt 8-3-1816, overl. Menaldumadeel 17-4-1885, tr. Het Bildt 4-4-1839 11 DE GROOT, Neeltje Klazes, geb. Het Bildt 20-7-1816, overl. Menaldumadeel 19-1-1871 Geboorteakte Het Bildt (mairie Vrouwenparochie), 1816 Aangiftedatum 11 maart 1816, blad nr. 5 Sjoerd Heslinga, geboren 8 maart 1816 Zoon van Bauke Jacobs Heslinga en Wintje Reimers Koopal Geboorteakte Het Bildt (mairie St. Jacobiparochie), 1816 Aangiftedatum 22 juli 1816, blad nr. 18 Neeltje de Groot, geboren 20 juli 1816 Dochter van Klaas Cornelis de Groot en Maartje Jans Huwelijksakte Het Bildt, 1839 Man: Sjoerd Baukes Heslinga, oud 23 jaar, geboren te Vrouwenparochie Ouders: Bauke Jacobs Heslinga en Wintje Reimers Koopal Vrouw: Neeltje Klazes de Groot, oud 22 jaar, geboren te St. Annaparochie Ouders: Klaas Cornelis de Groot en Maartje Jans Plat Datum: 4 april 1839, akte nr. 10 a) Bauke, geb. Menaldumadeel 3-8-1839 b) Maartje, geb. Menaldumadeel 24-9-1841 c) Klaas, geb. Menaldumadeel 11-10-1843 d) Reimer, geb. Menaldumadeel 4-3-1846, overl. ald. 20-3-1846 e) Reimer, geb. Menaldumadeel 29-3-1848 f) Kornelis, geb. Menaldumadeel 30-10-1850 g) Wintje, zie 5 h) Jeltje, geb. Menaldumadeel 11-5-1855 i) Jacob, geb. Menaldumadeel 11-12-1856 12 FENSTRA, Willem Bouwes, geb. Leeuwarderadeel 21-2-1831, overl. Leeuwarden 25-12-1860, tr. Leeuwarden 16-7-1854 13 GAIKEMA, Aaltje, geb. Leeuwarden 16-8-1829, overl. ald. 18-4-1916 a) Bouwe, geb. Leeuwarden 20-9-1855 b) Cornelis, zie 6 14 VAN RIJS, Sybren Sybrens, geb. Dokkum 3-6-1817, overl. ald. 16-5-1899, tr. Dokkum 10-5-1840 15 KETA, Anna Johanna, geb. Leeuwarden 15-12-1817, overl. Dokkum 27-4-1866 a) Sipkje, geb. Dokkum 15-2-1841 b) Johannes, geb. Dokkum 5-1-1843 c) Sybren, geb. Dokkum 14-6-1846 d) Christina, geb. Dokkum 31-5-1849 e) Jetske, geb. Dokkum 28-4-1851 f) Renske, geb. Dokkum 2-4-1853 g) Klaaske, zie 7 h) Sjoukje, geb. Dokkum 8-3-1857
generatie 5
16 TUINENGA, Wybe Jacobs, ged. Weidum 4-9-1769, overl. Menaldumadeel 14-1-1840, tr. Rinsumageest 30-5-1802 17 VENHUIZEN, Gerreltske (Gelske) Hedzers, van Leeuwarden Familienamen 1811 Tuininga, Wiebe Jacobs, Jellum 3 k. Wytske 7, Jacob 5 Mairie Jorwerd, fol. 77 a) Jacob, geb. Rinsumageest 5-2-1803, ged. ald 6-3-1803 b) Wijtske, geb. Rinsumageest 3-11-1804, ged. ald. 16-12-1804 c) Wijtske, geb. Rinsumageest 5-4-1806, ged. ald. 27-4-1806 d) Jacob, zie 8 18 HOGERHUIS, Lume Wybrens, geb. Beetgum 27-11-1789, ged. ald. 10-1-1790, in 1816 wonende op de Molenbuurt, overl. Menaldumadeel 31-1-1835, tr. Beetgum 30-12-1810 19 SWAGER, Klaaske Jans, ook genoemd Klaaske Jans DIJKSTRA (1822, 1872), geb. Stiens 29-6-1786, ged. ald. 16-7-1786, overl. Menaldumadeel 27-10-1823 Trouwregister Hervormde gemeente Beetgum, 1810 DTB nr: 501, 1647 - 1811 Vermelding: Bevestiging huwelijk van 30 december 1810, Beetgum Man: Luime Wijbrens, Beetgum Vrouw: Klaaske Jansen, Sint Annaparochie a) Wybren, geb. Menaldumadeel 18-10-1811, tr. ald. 13-12-1837 Antje Aans Tolsma b) Antje, zie 9 c) Jan, geb. Menaldumadeel 23-11-1814, overl. ald. 7-8-1849, tr. ald. 17-5-1843 Sijke Alberts Terpstra d) Grietje, geb. Menaldumadeel 9-7-1816 e) Sybeltje, geb. Menaldumadeel 5-8-1818, overl. ald. 30-4-1857, tr. ald. 15-9-1842 Tjerk Jans de Vries f) Marten, geb. Menaldumadeel 10-5-1820, overl. ald. 3-5-1869, 14-5-1845 Grietje Tijsses de Jong g) Trijntje, geb. Menaldumadeel 8-3-1822, overl. ald. 30-8-1973 h) Gelske, geb. Menaldumadeel 8-3-1822, overl. ald. 2-12-1829 i) Yde, geb. Menaldumadeel 19-10-1823, overl. ald. 19-12-1823 20 HESLINGA, Bauke Jacobs, geb. Beetgum 29-12-1777, ged. ald. op belijdenis 12-5-1811, vertrokken met att. naar Vrouwbuurt 12-5-1815, overl. Het Bildt 24-5-1859, tr. Beetgum 19-5-1805 21 KOOPAL, Wintje Reimers, geb. Vrouwenparochie 18-4-1785, ged. ald. 15-5-1785, lidmaat te Beetgum op belijdenis 12-5-1811,overl. Menaldumadeel 3-5-1865 Bildt, het, geboortejaar 1785, doopjaar 1785 Vrouwenparochie, Doop Herv. gem. 1750-1812 DTB: 126 Dopeling: Wintje Geboren op 18 april 1785 in Vrouwenparochie Gedoopt op 15 mei 1785 in Vrouwenparochie Kind van Reimer Sjoerds en Jeltje Wopkes Tolsma Opm.: Tweeling met Antje Menaldumadeel, geboortejaar 1777, doopjaar 1811 Beetgum, Doop Herv. gem. 1647-1811 DTB: 500 Dopeling: Bauke Geboren op 29 december 1777 Gedoopt op 23 mei 1811 Kind van Jakob Gerbens en Aafke Baukes Opm.: db Trouwregister Hervormde gemeente Vrouwenparochie, 1805 DTB nr: 128, 1725 - 1810 Vermelding: Attestatie afgegeven 17 mei 1805, Vrouwenparochie Man: Bauke Jacobs, Beetgum Vrouw: Wentje Reimers, Vrouwenparochie NB: Met attestatie naar Beetgum Overlijdensakte Menaldumadeel, 1865 Aangiftedatum 5 mei 1865, akte nr. 118 Wintje Reimers Koopal, vrouw, overleden 3 mei 1865 Oud 80 jaar, weduwe Overlijdensakte Het Bildt, 1859 Aangiftedatum 25 mei 1859, akte nr. 83 Bauke Heslinga, man, overleden 24 mei 1859 Oud 81 jaar, gehuwd a) Reimer, geb. Beetgum 16-12-1805, ged. ald. 2-3-1806, overl. Menaldumadeel 15-4-1878 b) Jacob, geb. Beetgum 28-9-1807, ged. ald. 25-10-1807 c) Wopke, geb. Beetgum 22-112-1809, ged. ald. 4-3-1810, overl. Menaldumadeel 8-5-1875 d) Gerben, geb. Beetgum 6-4-1811, ged. ald. 23-5-1811 e) Jeltje, geb. Menaldudmadeel 1-7-1812, overl. ald. 1-1-1886 f) Gerben, geb. Het Bildt 9-9-1813, overl. Menaldumadeel 13-5-1864 g) Aafke, geb. Het Bildt 11-2-1815, overl. ald. 11-5-1815 h) Sjoerd, zie 10 i) Bauke, geb. Het Bildt 2-5-1817 j) Abe, geb. Het Bildt 23-12-1818, overl. ald. 16-11-1823 k) Aafke, geb. Het Bildt 13-3-1820 l) Doekele, geb. Het Bildt 15-9-1821, overl. ald. 16-9-1821 m) Doekele, geb. Het Bildt 22-3-1823, overl. ald. 4-7-1872 n) Giltje, geb. Het Bildt 16-1-1825, overl. ald. 4-6 -1827 o) Abe, geb. Het Bildt 28-2-1827, overl. ald. 28-2-1827 (1 uur oud) 22 DE GROOT, Klaas Cornelis, geb. Sint Jacobiparochie 22-12-1786, ged. ald. 21-1-1787, overl. Het Bildt 29-9-1848, tr. 23 PLAT, Maatje Jans, geb. Sint Jacobiparochie 15-3-1789, ged. ald. 26-4-1789, overl. Het Bildt 21-10-1854 a) Cornelis, geb. Het Bildt 17-2-1811, overl. ald. 2-5-1811 b) Jannigje, geb. Het Bildt 26-10-1812 c) Neeltje, zie 11 d) Cornelis, geb. Het Bildt 30-7-1819 24 VENSTRA, Bouwe Willems, geb. Marssum 2-8-1807, overl. Leeuwarden 14-6-1888, tr. Leeuwarderadeel 31-8-1831 25 MENAGE, Johanna Tjeerds, geb. Leeuwarden 20-1-1805, ged. ald. 6-2-1805, overl. Leeuwarden 16-4-1862 a) Willem, zie 12 b) Tjeerd, geb. Leeuwarden 10-2-1835 c) Paulus, geb. Leeuwarden 27-1-1837, overl. ald. 12-3-1910 d) Trijntje, geb. Leeuwarden 13-2-1839 e) Johannes, geb. Leeuwarden 8-3-1841 f) Obbe, geb. Leeuwarden 9-3-1844 26 GAIKEMA, Cornelis, geb. Leeuwarden 31-12-1803, ged. ald. 18-1-1804, overl. Leeuwarden 2-10-1865, tr. ald. 9-7-1826 27 VAN DER WAL, Aukje, geb. Leeuwarden 9-3-1801, ged. ald. 25-3-1801, overl. Leeuwarden 19-1-1864 a) Attje, geb. Leeuwarden 3-2-1827 b) Aaltje, zie 13 c) Minke, geb. Leeuwarden 29-4-1837 d) Egbert, geb. Leeuwarden 7-1-1843 28 VAN RIJS, Sybren Sybrens, geb. Dokkum 7-10-1786, ged. ald. 29-10-1786, overl. ald. 26-12-1846, tr. Dokkum 26-5-1815 29 TONNINGA, Sipkje Geerts, geb. ca 1790, overl. Dokkum 11-10-1839 a) Sybren, zie 14 b) Geert, geb. Dokkum 18-11-1819 c) Rinse, geb. Dokkum 8-10-1822 30 KETA, Johannes, geb. Leeuwarden 6-5-1778, ged. ald. 24-5-1778, overl. Leeuwarden 5-8-1849, tr. Leeuwarden (Galileeerkerk) 22-11-1801 31 VAN DER WERF(F), Christina, geb. Leeuwarden 27-10-1780, ged. ald. 12-11-1780, overl. Leeuwarden 15-9-1853 a) Jacobje, geb. Leeuwarden 18-7-1802, ged. ald. 4-8-1802 b) Rebecka, geb. Leeuwarden 30-11-1805, ged. ald. 13-11-1805 c) Johanna, geb. Leeuwarden 26-7-1809, ged. ald. 9-8-1809 d) Hendrika, geb. Leeuwarden 30-5-1812 e) Trijntje, geb. Leeuwarden 23-7-1814 f) Anna Johanna, zie 15 g) Hendrik, geb. Leeuwarden 16-2-1821
generatie 6
32 Jacob Harmens, ged. Stavoren 15-1-1734, timmerman, overl. Weidum 7-1-1792, tr. Beers 6-7-1766 33 TUININGA, Lutske Wijbes, ged. Beers 27-4-1745, overl. Weidum 11-3-1823 a) Harmen, geb. Weidum 27-7-1767, ged. ald. 2-8-1767, tr. Eelke Walles Hettema b) Wijbe, zie 16 c) Aaltje, geb. Weidum 7-9-1772, ged. ald. 27-9-1772 d) Claaske (BOORSMA), geb. Weidum 18-11-1775, ged. ald. 10-12-1775, overl. Baarderadeel 5-1-1861, tr. Auke Reins Faber e) Roelof (BOORSMA), geb. Weidum 3-10-1779, ged. ald. 24-10-1779, overl. Baarderadeel 23-6-1855, tr. Weidum 1-7-1804 Ybeltje Jelles f) Klaas (BOORSMA), geb. Weidum 12-7-1783, ged. ald. 27-7-1783, overl. Baarderadeel 7-11-1859, tr. ald. 28-11-1818 Gelbrig Johannes Swierstra 34 VENHUIZEN (VEENHUIZEN), Hedser Folkerts, van Garijp, tr. Garijp 5-6-1774 35 VAN DER WERF, Wytske Ijsebrands a) Folkert, geb. Garijp 6-5-1775, ged. ald. 18-6-1775 b) Willemke, geb. Garijp 21-1-1777, ged. ald. 9-3-1777 c) Gerreltske (Gelske, Geertje), zie 17 d) Ludzer, geb. ca 1784, overl. Achtkarspelen 27-11-1861, tr. Achtkarspelen 10-5-1818 Wytske Martens van Kooten e) Melle, geb. ca 1788, tr. Achtkarspelen 4-5-1815 Sytske Ates Tjoelker 36 HOGERHUIS, Wybren (Wiebren) Jentjes, geb. Beetgum 5-6-1765, ged. ald. 23-6-1765, woont kerkbuurt 1795, in 1805 op de smids of haven buurt, overl. Menaldumadeel 14-9-1823, tr. (2) Beetgum 30-11-1806 Janke Reimers de Groot, tr. (1) Beetgum 21-5-1786 37 GROENEVELD, Grietje Luimes (Lumes, Limmes), ged. Hallum 16-2-1766 uit eerste huwelijk a) Jentje, geb. Menaldum 4-4-1787, ged. ald. 29-4-1787 b) Lume, zie 18 c) Trijntje, geb. Beetgum 30-7-1793, ged. ald. 22-9-1793, tr. Menaldumadeel 20-7-1817 Reinder Tjeerds de Jong d) Martentje, geb. Beetgum 1-12-1797, ged. ald. 31-12-1797, overl. Menaldumadeel 12-1-1834, tr. Menaldumadeel 4-12-1833 Simon Reins Schiphof e) Hiltje, geb. Beetgum 15-3-1801, ged. ald. 19-4-1801, overl. Menaldumadeel 25-9-1828, tr. Menaldumadeel 31-5-1826 Jasper Jans Disselsma uit tweede huwelijk f) Lysbet, geb. Beetgum 9-5-1808, ged. ald. 12-6-1808 g) Grietje, geb. Beetgum 9-4-1810, ged. ald. 27-5-1810, overl. Menaldumadeel 28-5-1840 h) Eelkie, geb. Menaldumadeel 4-2-1814 i) Reimer, geb. Menaldumadeel 4-5-1818 38 ZWAGER, Jan Dirks, geb. ca 1755, overl. Het Bildt 30-12-1823, tr. Stiens 4-8-1776 39 STAPERT, Antje Douwes, ged. Sint Annaparochie 29-8-175, overl. Menaldumadeel 28-8-1832 a) Dirk, geb. Stiens 18-12-1776, ged. ald. 26-1-1777, overl. Menaldumadeel 16-9-1840, tr. Sint Annaparochie 19-2-1804 Marijke Wiegers b) Douwe, geb. Stiens 29-3-1778, ged. ald. 3-5-1778 c) Pyter, geb. Stiens 27-8-1779, ged. ald. 10=10=1779, overl. Het Bildt 31-12-1826 d) Johannes, geb. Stiens 7-9-1781, ged. ald. 30-9-1781 e) Claas, geb. Stiens 20-4-1783, ged. ald. 18-5-1783 f) Sybeltje, geb. Stiens 4-7-1784, ged. ald. 8-8-1784, overl. Menaldumadeel 5-10-1823 g) Klaaske, zie 19 h) Siebe, geb. Stiens 23-3-1788, ged. ald. 4-5-1788 i) Jannigje, geb. Stiens 12-4-1789, ged. ald. 31-5-1789, overl. Baarderadeel 10-7-1868, tr. Menaldumadeel 21-6-1812 Pieter Aukes van der Wal j) Yede, geb. Stiens 8-3-1791, ged. ald. 3-4-1791, overl. Het Bildt 13-12-1830, tr. (1) Sint Annaparochie 18-8-1813 Gelske Dirks, tr. (2) Het Bildt 26-12-1823 Saapke Sierks de Vries k) Aaltje, geb. Stiens 11-7-1793, ged. ald. 25-8-1793 40 Jakob Gerbens, ged. Beetgum 12-5-1743, lidmaat (met zijn vrouw) te Beetgum op belijdenis des geloofs 7-2-1811, tr. Beetgum 23-5-1768 41 Aafke Baukes, ged. Beetgum 12-6-1746, overl. Beetgum 6-1-1819 a) Gieltje, geb. Beetgum 15-5-1770, ged. ald. 10-6-1770 b) Wyke, geb. Beetgum 30-8-1772, ged. ald. 20-9-1772, overl. Menaldumadeel 30-1-1848, tr. Beetgum 15-5-1791 Eede Klazes (Hofstra) c) Bauke, zie 20 d) Gerben (HESLINGA), geb. Beetgum 18-3-1780, ged. ald. 10-5-1804, overl. Menaldumadeel 10-5-1834, tr. Beetgum 9-6-1799 Auk(j)e Nannes Terpstra 42 Reimer Sjoerds, geb. Beetgum 1-6-1744, ged. ald. 12-5-1774, overl. voor mei 1788, tr. Vrouwenparochie 26-9-1773 43 TOLSMA, Jeltje Wopkes, geb. Marssum 14-11-1747, ged. ald. 19-11-1747, overl. Vrouwenparochie 28-5-1813, tr. (2) Vrouwenparochie 25-5-1788 Tomas Anskes a) Sjoerd (KOOPAL), geb. Vrouwenparochie 17-5-1774, ged. ald. 19-6-1774, overl. Baarderadeel 14-11-1857 b) Wopke, geb. Vrouwenparochie 17-5-1774, ged. ald. 19-6-1774 c) Aukje (KOOPAL), geb. Vrouwenparochie 16-11-1775, ged. ald. 25-12-1775, overl. Het Bildt 18-3-1829, tr. Gerben Klases Brouwer d) Doekle, geb. Vrouwenparochie 5-5-1778, ged. ald. 31-5-1778, overl. Het Bildt 19-5-1855 e) Albert (KOOPAL), geb. Vrouwenparochie 30-3-1781, ged. ald. 22-4-1781, overl. Baarderadeel 4-11-1823 f) Marten, geb. Vrouwenparochie 25-9-1783, ged. ald. 26-10-1783 g) Antje, geb. Vrouwenparochie 18-4-1785, ged. ald. 15-5-1785 h) Wintje, zie 21 44 DE GROOT, Cornelis Wops, geb. ca 1748, tr. 1773 45 Neeltje Dirks a) Wop, geb. Sint Jacobiparochie 5-3-1773, ged. ald. 14-3-1773 b) Antje, geb. Sint Jacobiparochie 27-10-1774, ged. ald. 13-11-1774 c) Tetje, geb. Sint Jacobiparochie 29-3-1776, ged. ald. 21-4-1776 d) Dirk, geb. Sint Jacobiparochie 21-3-1778, ged. ald. 12-4-1778, tr. Het Bildt 7-4-1813 Geiske Jans Wester e) Pijter, geb. Sint Jacobiparochie 1-3-1780, ged. ald. 2-4-1780, tr. Het Bildt 28-4-1822 Rensje Jans f) Dirkje, geb. Sint Jacobiparochie 17-4-1784, ged. ald. 9-5-1784 g) Klaas, zie 22 46 PLAT, Jan Laasis (Lases), ged. Sint Jacobiparochie 10-6-1753, overl. Het Bildt 7-10-1825, tr. (2) na 1794 Aagje Jobs Wassenaar, tr. (1) ca 1788 47 Jannigje Wijbrens uit eerste huwelijk a) Maartje, zie 23 b) Baukje, geb. Sint Jacobieparochie 29-10-1790, ged. ald. 19-12-1790 c) Baukje, geb. Sint Jacobieparochie 1-2-1793, ged. ald. 3-3-1793, overl. Het Bildt 29-12-1862 d) Jannigje, geb. Sint Jacobieparochie 24-10-1794, ged. ald. 14-12-1794, overl. Het Bildt 16-7-1860 uit tweede huwelijk e) Laas, geb. Sint Jacobieparochie 21-9-1797, ged. ald. 22-10-1797, overl. Het Bildt 16-8-1835 f) Job, geb. Sint Jacobieparochie 7-10-1799, ged. ald. 3-11-1799 g) Pijtje, geb. Sint Jacobieparochie 25-7-1802, ged. ald. 22-8-1802 h) Gerben, geb. Sint Jacobieparochie 30-9-1804, ged. ald. 28-10-1804 48 VENSTRA, Willem Obbes, geb. Dronrijp 26-2-1771, ged. ald. 14-4-1771, overl. Menaldumadeel 25-10-1813, tr. Dronrijp 29-4-1798 49 KUPERUS (CUPERUS), Trijntje Bouwes, geb. Deinum 6-12-1766, ged. ald. 16-1-1785, overl. Menaldumadeel 20-11-1837 a) Obbe, geb. Oosterlitten 7-2-1799, ged. ald. 3-3-1799 b) Trijntje, geb. Deinum 11-3-1800, ged. ald. 30-3-1800, tr. Leeuwarderadeel 13-11-1828 Johan Casper van der Kam c) Bouwe, geb. Deinum 11-11-1801, ged. ald. 13-12-1801 d) Meenke, geb. Marssum 2-3-1803, ged. ald. 25-3-1804 e) Bouwe, zie 24 50 MENAGE, Tjeerd, geb. ca 1778, overl. Leeuwarden 26-1-1810, tr. Leeuwarden (Galileeerkerk) 25-12-1803 51 DE VRIES, Catharina (Caatje) Ymes, geb. Leeuwarden 5-12-1779, ged. ald. 22-12-1779, overl. Workum 5-12-1839, tr. (2) Wymbritseradeel 19-12-1812 Klaas Gerrits Boonstra a) kind, begraven Leeuwarden 21-7-1804 b) Johanna, ged. Leeuwarden 6-2-1805, zie 25 c) Berber, ged. Leeuwarden 6-12-1809 52 GAYKEMA (GAIKEMA), Egbert, geb. Bergum ca 1763, overl. Leeuwarden 14-9-1815, tr. Leeuwarden (Galileeerkerk) 4-2-1787 53 GREVINGA, Aaltje Hendriks, geb. Noordlaren ca 1758, overl. Leeuwarden 21-9-1830 a) Jantje, geb. Leeuwarden 21-4-1790, ged. ald. 2-6-1790 b) Martyntje, geb. Leeuwarden 31-12-1794, ged. ald. 15-2-1795, overl. Leeuwarden 28-1-1828 c) Jan, geb. Leeuwarden 9-3-1798, ged. ald. 6-4-1798, overl. Leeuwarden 15-6-1827 d) Hendrikje, geb. Leeuwarden 9-11-1799, ged. ald. 11-12-1799 e) Cornelis, zie 26 54 VAN DER WAL, Sybrandus, ged. Leeuwarden 18-7-1760, overl. ald. 6-4-1834, tr. Leeuwarden (Westerkerk) 30-7-1786 55 Attie Minzes (Menses), ged. Leeuwarden 15-8-1766 a) Aukje, geb. Leeuwarden 17-8-1787, ged. ald. 31-8-1787 b) Sytske, geb. Leeuwarden 5-11-1790, ged. ald. 25-11-1790, overl. Leeuwarden 26-6-1844 c) Doede, geb. Leeuwarden 15-12-1794, ged. ald. 9-1-1795, overl. Leeuwarden 5-7-1841, tr. Leeuwarden 20-5-1821 Johanna Hacquebard d) Minke, geb. Leeuwarden 23-12-1796, ged. ald. 20-1-1797, overl. ald. 15-5-1854, tr. Leeuwarden 20-6-1819 Johannes Posthumus e) Aukje, zie 27 56 VAN RIJS, Sybren Benedictus, ged. Dokkum 22-9-1748, overl. ald. 16-3-1832, tr. (2) Dokkum Klaaske Aukes, tr. (1) Dokkum 3-5-1772 57 BONTEKOE, Elisabeth Jacobs, ged. Dokkum 13-4-1749 uit eerste huwelijk a) Jacob, geb. Dokkum 1-7-1773, ged. ald. 4-7-1773, overl. Dokkum 26-5-1860 b) Benedictus, geb. Dokkum 6-11-1775, ged. ald. 12-11-1775 c) Rense, geb. Dokkum 12-11-1778, ged. ald. 22-11-1778, overl. Dokkum 23-2-1831 d) Aaltje, geb. Dokkum 21-8-1781, ged. ald. 2-9-1781 e) Benedictus, geb. Dokkum 16-1-1784, ged. ald. 8-2-1784 f) Sybren, zie 28 g) Aaltje, geb. Dokkum 14-7-1790, ged. ald. 8-8-1790, overl. Dokkum 15-1-1858 58 (TONNINGA), Geert Berents, geb. ca 1760, tr. Dokkum 9-11-1783 59 Romkje Dirks, geb. Augustinusga , overl. Dokkum 8-3-1838 Dokkum, dopen, geboortejaar 1758, doopjaar 1808 Dopeling: Romkje Dirks Geboren op 10 juni 1758 in Augustinusga Gedoopt op belijdenis op 5 augustus 1808 in Dokkum Dochter van niet genoemde vader en niet genoemde moeder Opm.: De dopeling is gehuwd met Geert Berents a) Johanna, geb. ca 1784, overl. Dokkum 14-8-1826, tr. ald. 18-12-1814 Leendert Leenderts Visser b) Sipkje, zie 29 c) Hendrik, geb. ca 1795, overl. Dokkum 17-11-1840, tr. ald. 9-1-1820 Janke Gerrits Bos d) Janke, geb. ca 1798, overl. Dokkum 23-8-1849, tr. ald. 22-5-1825 Jacob Ronner e) Dirk, geb. ca 1800, overl. Dokkum 24-6-1845, tr. ald. Wytske Jans 60 KETA, Hendrik, ged. Leeuwarden 13-1-1745, overl. voor 21-2-1783, tr. (1) Leeuwarden 23-4-1768 Trijntje Harmens, tr. (2) Leeuwarden 8-11-1772 61 OOSTERDAM, Jacobje, geb. ca 1750, overl. Leeuwarden, begr. Jacobijnerkerkhof 24-4-1787, tr. (2) Leeuwarden 9-3-1783 Nicolaas Emrik uit eerste huwelijk a) Trijntje, ged. Leeuwarden 3-2-1771 uit tweede huwelijk b) Anna, geb. Leeuwarden 27-8-1773, ged. ald. 24-9-1773, overl. Jellum 1-4-1864, tr. Leeuwarden 21-5-1797 Wijnand Velds c) Johanna, geb. Leeuwarden 16-1-1776, ged. ald. 16-2-1776 d) Johannes, zie 30 62 VAN DER WERF, Johannes, ged. Leeuwarden 14-5-1755, overl. ald. 1-6-1804, tr. (2) Leeuwarden 18-5-1783 Antje van Kerkhoven, tr. (1) Leeuwarden 2-8-1778 63 Rebekka Piebes, ged. Leeuwarden 23-7-1758, overl. ald. 1787 a) Abraham, geb. Leeuwarden 26-5-1779, ged. ald. 20-6-1779 b) Christina, zie 31
generatie 7
64 Harmen Lubberts, ged. Stavoren 15-10-1699, lidmaat te Oosterlittens 16-8-1742 met attestatie van Staveren, wonende op het tolhuis Huilkenstein, overgegaan na Weidum 11-5-1752, schipper, overl. Weidum 28-8-1774, tr. Stavoren 16-12-1731 65 Aaltje Jacobs, van Weidum, met haar man lidmaat te Oosterlittens 16-8-1742, overl. Weidum 29-11-1788 a) Jacob, zie 32 b) Trijntje, geb. Oosterlittens 17-10-1736, ged. ald. 21-10-1736 c) Lubbartus, ged. Oosterlittens 21-6-1739 66 TUININGA, Wybe Cornelis, geb. ca 1715, tr. Weidum 24-5-1739 67 VAN OLPHEN, Judith a) Cornelis, geb. Beers 12-3-1740, ged. ald. 20-3-1740 b) Claas, geb. Beers 4-9-1742, ged. ald. 16-9-1742, overl. Baarderadeel 17-7-1814 c) Lutske, zie 33 d) Harmen, ged. Beers 20-10-1748, overl. april 1750 72 HOGERHUIS, Jentje Wybrens, geb. Marssum ca 1741, overl. Menaldumadeel 20-11-1820, tr. Beetgum 27-11-1763 73 Trijntje Gerrits, van Menaldum a) Wybren, zie 36 b) Gerrit, geb. Beetgum october 1769, ged. ald. 12-5-1799 c) Antje, geb. ca 1770, overl. Menaldumadeel 15-1-1825, tr. Anne Heins Eisinga d) Pietje, geb. ca 1776, overl. Menaldumadeel 21-10-1823 e) Symen, geb. ca 1780, overl. Menaldumadeel 9-10-1823 74 (GROENEVELD), Lume (Luime, Limme) Jans, geb. Hallum 3-8-1732, ged. ald. 3-8-1732, op lidmatenlijst te Hallum 14-5-1792, overl. Hallum 28-2-1799, tr. Hallum 27-4-1760 75 Hiltje Gerbens, ged. Anjum 25-5-1738, lidmaat te Beetgum 25-3-1784, op lidmaat lijst van 1-10-1805 staat dat zij nu te Tzummarum woont, overl. 22-1-1815 (datum in de lidmaat register), op Tresoar staat 20-1-1815 a) Jan, ged. Hallum 6-9-1761 b) Dieuwke, ged. Hallum 20-9-1763 c) Grietje, zie 37 d) Hyke, ged. Hallum 7-2-1768 e) Meindert, geb. en ged. Hallum 25-9-1770, overl. Menaldumadeel 3-10-1823, tr. Menaldumadeel 15-5-1803 Jeltje Jans f) Gerben, ged. Hallum 30-10-1774 g) Hyke, geb. Beetgum 3-11-1778, ged. ald. 29-11-1778, overl. Menaldumadeel 19-6-1852 78 STAPERT, Douwe Ydes, ged. Finkum 8-9-1726, tr. Sint Annaparochie 7-9-1749 79 Sybrigje Andries, ged. Sint Annaparochie 25-12-1724 a) Jan, ged. Sint Annaparochie 6-9-1750 b) Antje, zie 39 c) Jannigje, ged. Sint Annaparochie 17-6-1753 d) Johannes, ged. Sint Annaparochie 2-3-1755 e) Yde, ged. Sint Annaparochie 23-1-1757 f) Fintje, ged. Sint Annaparochie 18-3-1759 g) Rinse, ged. Sint Annaparochie 18-10-1761 h) Sybe, ged. Sint Annaparochie 19-2-1764 i) Jelle, geb. ca 1770 80 Gerben Piers, geb. ca 1694, op 16-8-1739 wonende op Dykster-Huizen, in 1765 wonende bij de molen, overl. Beetgum 24-3-1783, tr. Beetgum 8-5-1729 81 HESLINGA, Wijke Scheltes , ged. Beetgum 1708, overl. Beetgum 23-7-1804 a) Pier, ged. Beetgum 12-2-1730 b) Pieter, ged. Beetgum 1-6-1733 c) Schelte, geb. ca 1735, tr. Beetgum 1-6-1755 Geertje Gerbens d) Haentie, ged. Beetgum 13-7-1738 e) Antie, ged. Beetgum 29-11-1739 f) Jakob, zie 40 g) Eeke, ged. Beetgum 3-7-1746 h) Akke, ged. Beetgum 12-11-1747 i) Jarich, ged. Beetgum 25-1-1750 j) Grietie, ged. Beetgum 16-7-1752 82 Bauke Jacobs, overl. na 16-8-1739 83 Geeltje Beerns, overl. kort na 16-8-1739 a) Jacob, ged. Beetgum 1-6-1738 b) Baukje, ged. Beetgum 30-4-1741 c) Aafke, zie 41 84 Sjoerd Sijtzes, geb. Engelum ca 1705, tr. Engelum 4-6-1730 85 Aukje Martens a) Cornelis, geb. Beetgum 31-3-1737, ged. Vrouwenparochie 5-5-1775 b) Reimer, zie 42 86 TOLSMA, Wopke Doekeles, ged. Marssum 6-11-1709, overl. voor 8-3-1787, tr. Marssum 20-5-1742 87 (BANDER), Wyntje Hanses, overl. Marssum 8-3-1787 a) Doecle, ged. Marssum 24-5-1744 b) Antje, ged. Marssum 30-1-1746 c) Jeltje, zie 43 d) Doekele, geb. Marssum 28-11-1749, ged. ald. 14-12-1749 e) Eelkje, geb. Marssum 22-10-1751, ged. ald. 31-10-1751, tr. Sjoerd Johannes Osinga 92 PLAT, Laas Jans, ged. Sint Annaparochie 14-3-1723, tr. Sint Jacobiparochie 22-1-1747 93 Baukje Klazes a) Baukje, ged. Sint Jacobiparochie 31-3-1748 b) Jannigje, ged. Sint Jacobiparochie 24-5-1750 c) Jan, zie 46 d) Claas, ged. Sint Jacobiparochie 11-6-1758 e) Rinse, ged. Sint Jacobiparochie 27-1-1765, overl. Het Bildt 16-4-1837 94 Wybren Arjens, otr. Sint Annaparochie 2-5-1762 95 Maartje Meinderts, ged. Sint Annaparochie 27-4-1738 a) Meindert, ged. Sint Annaparochie 20-5-1764 b) Jannigje, zie 47 c) Mijndert, ged. Sint Annaparochie 2-10-1768 d) Rinske, ged. Sint Annaparochie 18-11-1770 e) Arjen, geb. Sint Annaparochie 26-5-1777, ged. ald. 1-6-1777 96 (VENSTRA), Obbe Paulus, geb. Wommels 7-2-1723, ged. ald. 21-2-1723, handelaar in 1755, otr. Oosterlittens 6-4-1755 97 Menke Willems a) Akke, ged. Menaldum 8-2-1756 b) Gertje, ged. Welsrijp 8-2-1761 c) Paulus, geb. Welsrijp 3-12-1763, ged. ald. 27-1-1764 d) Willem, zie 48 98 Bouwe Andeles, geb. ca 1735, mennoniet, overl. Deinum 1782, tr. Deinum 18-12-1757 99 WEIJER, Trijntje Durks, geb. Weidum 10-2-1729, ged. ald. 13-2-1729 a) Rinske, geb. Deinum 7-1-1761, ged. ald. 16-1-1785 b) Sytske, geb. Deinum november 1761, ged. ald. 16-1-1785 c) Trijntje, zie 49 d) Dirkje (CUPERUS), geb. Deinum mei 1769, ged. ald. 16-1-1785 e) Andeltje, geb. Deinum november 1772, ged. ald. 16-1-1785 f) Sjoukjen, geb. Deinum april 1774, ged. ald. 16-1-1785 100 MENAGE, Johannes Tjeerds, ged. Leeuwarden 22-8-1745, soldaat, ondertr. Leeuwarden (NH) 4-1-1771, tr. Leeuwarden Galilee-er Kerk 26-1772 101 WEYDYK, Johanna Geerts, ged. Leeuwarden 18-10-1750, overl. Leeuwarden 18-9-1826 a) Aaltje, geb. Leeuwarden 19-10-1772, ged. ald. 18-11-1772 b) Tjeerd, zie 50 c) Gerrit Fredrik, geb. Zwolle 28-3-1780, overl. Leeuwarden 11-12-1859, tr. ald. 5-1-1853 Grietje Katrina Veltman d) Geert Johannes, geb. ca 1782, tr. Leeuwarden 20-6-1802 Antje Stuivenberg (Stuivinga) e) Aaltje, geb. Leeuwarden 29-7-1784, ged. ald. 22-8-1784 f) Frederica Johanna, geb. Leeuwarden 16-3-1787, ged. ald. 11-4-1787 g) Leyke (Maria), geb. Leeuwarden 26-1-1790, ged. ald. 10-2-1790, overl. Arnhem 11-1-1863, tr. Leeuwarden 28-12-1810 Johannes Steendijk h) Fredericus, geb. Leeuwarden 16-12-1794, ged. ald. 30-1-1795 102 DE VRIES, Yeme Lieuwes, ged. Leeuwarden 2-12-1757, tr. Leeuwarden (Westerkerk) 12-10-1777 103 HEIDA, Barber (Berber) Martens a) Grietje, geb. Leeuwarden 3-4-1778, ged. ald. 22-4-1778 b) Caatje, zie 51 106 GREVINGA, Hendrik 108 Doede Cornelis, geb. ca 1725, kleermakersgezel, overl. Leeuwarden, begr. Oldehoofsterkerk 3-10-1792, tr. Leeuwarden (Westerkerk) 18-5-1749 109 Sytske Sybrants, ged. Leeuwarden 22-1-1719, begr. Oldehoofsterkerk 6-1-1794 a) Corneliske, ged. Leeuwarden 21-3-1751 b) Titie, ged. Leeuwarden 15-6-1755, tr. Johannes Laskewitz c) Sybrand(us), zie 54 110 Mense (Minse) Jans, geb. ca 1730, kuipersgezel, overl. Leeuwarden augustus 1794, tr. Leeuwarden (Galileeerkerk) 12-11-1752 111 Aukje Pieters, begr. Leeuwarden (Oldehoofsterkerk) 9-4-1788 a) Froukje, ged. Leeuwarden 31-1-1755 b) Jan, ged. Leeuwarden 15-4-1759 c) Pieter, ged. Leeuwarden 12-8-1763 d) Attie, zie 55 e) Jan, ged. Leeuwarden 18-3-1768 112 VAN RIJS, Benedictus Freerks, geb. ca 1710, tr. (1) Dokkum 11-10-1733 Grijtie Carels, tr. (2) Dokkum 1-9-1737 113 Rinske Sybrens a) Sybren, zie 56 114 BONTEKOE, Jacob Cornelis, ged. Dokkum 14-6-1739, tr. Dokkum 14-6-1739 115 HAMERSMA, Aaltje a) Elisabeth, zie 57 120 KETA, Johannes Caspars, geb. ca 1686, overl. voor 24-1-1749, tr. (1) voor 1722 Aukje Jelles de Veno, tr. (2) Leeuwarden 15-11-1739 121 SCHINKENDORP (SCHINKENDORF), Antje, ged. Leeuwarden 14-11-1717 In 1710 werd Johannes Caspers Kete te Idaard genoemd als hovenier en hij was toen 24 jaar oud. (Hof van Friesland inv. nr. 9716). Johannes Keeta werd op 27-1-1725 in Leeuwarden beedigd als stadsboomsnoeier. Op 8 mei 1730 kocht hij van de erven van Antie Allerts een 'huis en hovinge op't Noordvliet waar de witte swaan in de gevel staat'" voor 1326 gulden en 21 stuivers (Hyp. 122/42-43) In het hypotheekboek van Leeuwarden vinden we een schuldbeteknis van Johannes en zijn toenmalige vrouw Aukje Jelles de Veno van 400 gulden, "terzake ter leen ontvangen gelden en gekochte en ontvangen waren, verschuldigd aan Trijntje Claesen, weduwe Pybe Allerts op't Vliet buiten Leeuwarden". "Deze acte is geroyeerd 15-11-1737". http://members.home.nl/herweijer/carel_benjamin_velds/velds.htm uit eerste huwelijk a) Jelle, ged. Leeuwarden 11-1-1722 uit tweede huwelijk b) Anna Christina, ged. Leeuwarden 28-8-1740 c) Hendrik, ged. Leeuwarden 12-7-1741 d) Hendrik, zie 60 124 VAN DER WERF(F), Jan Johannes, geb. ca 1730, overl. Leeuwarden januari 1775, tr. Leeuwarden 26-5-1754 125 VALK, Trijntje Tijssen, ged. Leeuwarden 16-12-1731 a) Johannes, zie 62 b) Ype, ged. Leeuwarden 30-4-1758 c) Albert, ged. Leeuwarden 4-6-1760 d) Thys, ged. Leeuwarden 8-12-1762 e) Ymkje, ged. Leeuwarden 8-5-1765 f) Tys, ged. Leeuwarden 2-12-1767 g) Hendrik, ged. Leeuwarden 19-12-1770 h) Jikke, geb. Leeuwarden 20-1-1773, ged. ald. 10-2-1773 i) Jikke, geb. Leeuwarden 2-4-1774, ged. ald. 24-4-1774 126 Piebe Claases, ged. Leeuwarden 24-11-1726, tr. ald. 7-10-1753 127 Stijntje Ernsts a) Claas, ged. Leeuwarden 26-5-1754 b) Rebekka, zie 63
generatie 8
128 Lubbert Harmens, ged. Stavoren 15-5-1659, overl. voor 1733, tr. Stavoren 17-12-1684 129 Trijn Roeloffs a) Harmen, zie 64 148 Jan Aedes, ged. Hallum 8-6-1684, mr. timmerman, lidmaat (met Teetske Sapes) te Hallum op belijdenis des geloofs 6-2-1710, tr. (1) Hallum 23-12-1708 Taetske Sapes, tr. ald. (2) 22-8-1716 149 Grietje Meinerts, ged. Hallum 2-9-1694, lidmaat te Hallum op belijdenis des geloofs 4-5-1716 uit eerste huwelijk a) Jetske, ged. Hallum 23-3-1710 uit tweede huwelijk b) Taetske, ged. Hallum 2-5-1717 c) Meinert, ged. Hallum 13-10-1719 d) Aede, ged. Hallum 1-1-1722 e) Hiltjen, ged. Hallum 26-3-1724 f) Aede, ged. Hallum 6-10-1726 g) Aede, ged. Hallum 18-7-1728 h) Aede (BROEKENS), ged. Hallum 18-9-1729, tr. (1) Hallum 17-9-1752 Antje Ruurds, tr. (2) ald. 19-6-1757 Akke Pijters, tr. (3) ald. 30-11-1766 Ybeltje Gerbens i) Lume, zie 74 150 Gerben Rinzes 151 Dieucke Johannes a) Rinse, ged. Anjum 22-4-1731 b) Aaltje, ged. Anjum 7-3-1734 c) Hiltje, zie 75 d) Ybeltje, ged. Anjum 4-9-1740, tr. Hallum 30-11-1766 Aede Jans Broekens (148 h) 156 STAPERT, Yede Broers, ged. Finkum 21-12-1690, mr. timmerman, tr. (1) Finkum 15-11-1716 Marijke Jelles, tr. (3) Finkum 8-12-1743, tr. (2) ald. 5-4-1722 157 Antie Dirks uit eerste huwelijk a) Maike, ged. Finkum 8-8-1717 b) Broer, ged. Finkum 25-12-1718 uit tweede huwelijk c) Marike, ged. Finkum 24-1-1723 d) Marike, ged. Finkum 31-7-1724 e) Douwe, zie 78 f) Sybrig, ged. Finkum 5-12-1728 g) Bauke, ged. Finkum 9-9-1731 h) Minke, ged. Finkum 20-9-1733 i) Vrouwkjen, ged. Finkum 29-1-1736 j) Rinske, ged. Finkum 6-4-1738 158 Andries Sijbes, geb. ca 1690, tr. Sint Annaparochie 17-1-1712 159 TANJA, Antie Ulrigs (Ulrichs), ged. Sint Annaparochie 9-8-1685 a) Antje, ged. Sint Annaparochie 24-4-1713 b) Sijbe, ged. Sint Annaparochie 27-8-1715 c) Altie, ged. Sint Annaparochie 20-6-1717 d) Sijtske, ged. Sint Annaparochie 26-3-1719 e) Fentie, ged. Sint Annaparochie 20-6-1723 f) Sijbrigje, zie 79 162 HESLINGA, Schelte Jacobs, geb. ca 1680, uit Boksum, 3de proclamatie Drogeham Harkema Opeinde 15-7-1703 163 Eelkien Claeses, uit Harkema Opeinde a) Claas, ged. Beetgum 1707 b) Wiltje (Wikje), ged. Beetgum 1708 c) Jacob, geb. ca 1710, tr. Boksum 4-5-1732 Geeertje (Gettje) Dirks d) Tetje, geb. ca 1718, ged. Engelum 25-3-1728, otr. Blessum 4-8-1742 Jacob Pijpes 172 Doekele Wopkes, geb. ca 1680, lidmaat te Marrsum op belijdenis des geloofs 22-2-1709 (hebbende alsvorens [als van Menniste afcomst zijnde] het bontteken des doops ontfangen), in mei 1748 wonende over de dijk, kort daarna overleden, tr. Marssum 30-3-1704 173 Jeltje Auckes a) Wopke, zie 86 b) Aucke, ged. Marssum 19-6-1712, overl. Marssum 2-12-1782, tr. Zytske Minnes Cuperus c) Klaas, ged. Marssum 18-11-1714 d) Hendrick, ged. Marssum 6-12-1716 e) Eelkjen, ged. Marssum 4-6-1719 f) Hendrik, ged. Marssum 21-9-1721 g) Doekele, ged. Marssum 17-10-1723 h) Doekele, ged. Marssum 10-6-1725 i) Jeltie, ged. Marssum 2-1-1729 184 PLAT, Jan Pijtters, geb. ca 1690, tr. Sint Annaparochie 23-6-1715 185 Baukje Laases a) Rinse, ged. Sint Annaparochie 6-4-1721 b) Laas, zie 92 c) Gerben, ged. Sint Annaparochie 8-6-1727 190 Meindert Tjebbes, geb. ca 1712, tr. Sint Annaparochie 4-8-1737 191 Jannigje Leenderts a) Maartje, zie 95 b) Joukje, ged. Sint Annaparochie 30-3-1739 c) Tjerkje, ged. Sint Annaparochie 30-3-1739 d) Tjebbe, ged. Sint Annaparochie 10-5-1744 e) Pijtter, ged. Sint Annaparochie 3-5-1750 192 (VENSTRA), Paulus Obbes, otr. Wommels 10-12-1699 193 VAN DER WEYDE, Auck Willems a) Tjalling, ged. Lutkewierum 21-2-1706 b) Reyn, ged. Lutkewierum 22-4-1708 c) Reyn, ged. Lutkewierum 20-5-1709 d) Ytske, ged. Wommels 3-7-1712 e) Martien, ged. Wommels 13-10-1715 f) Geertie, ged. Wommels 1-1-1719 g) Obbe, zie 96 196 Andele Claases, ged. Deinum? 8-10-1692, overl. Deinum april 1742, tr. Baard 1-7-1714 197 (HIBMA), Antje Scheltes, overl. Deinum april 1755 a) Bouwe, zie 98 198 WEIJER, Dirk Douwes, geb. ca 1697, bijzitter, in 1739 en 1741 ontfanger, overl. Weidum 19-2-1782, tr. 199 Rinske Murks, overl. Weidum 28-2-1778 a) Murk, geb. ca 1727, overl. Weidum 6-5-1796, tr. (1) Weidum 11-1-1750 Trijntje Doedes, tr. (2) ald. 5-5-1754 Trijntje Romkes, tr. (3) Weidum 20-11-1757 Feikje Arends b) Trijntje, zie 99 c) Douwe, geb. Weidum 5-4-1730, ged. ald. 9-4-1730, tr. Weidum 31-5-1762 Antje Gerbens d) Akke, geb. Weidum 21-2-1732, ged. ald. 24-2-1732, overl. Weidum december 1809, tr. Yske de Jong e) Johan, geb. Weidum 8-11-1733, ged. ald. 8-11-1733, tr. (1) Weidum 8-6-1772 Johanna Johannes van Gorkum, tr. (2) Weidum 26-11-1775 Grietje Piers f) Jan, geb. Weidum 15-9-1736, ged. ald. 16-9-1736, tr. Weidum 15-5-1769 Ymkje Hessels Fopma g) Sikke, geb. Oosterlittens 7-5-1739, ged. ald. 10-5-1739 h) Akke, geb. Weidum 10-3-1741, ged. ald. 12-3-1741, tr. Weidum 23-5-1762 Yske Heros de Jong 200 MINNASIJ, Tjeerd Johannes, ged. Leeuwarden 19-2-1719, begr. Leeuwarden (Jacobijnerkerk) 19-3-1797, tr. (2) Leeuwarden 11-11-1751 Griejte Roelofs, tr. (2) Leeuwarden (Jacobijnerkerk) 25-10-1744 201 Aeltje Christiaens, ged. Leeuwarden 31-10-1723, begr. Leeuwarden (Jacobijnerkerk) 12-2-1749 uit het eerste huwelijk a) Johannes, ged. Leeuwarden 22-8-1745, zie 100 b) Dirkje, ged. Leeuwarden (Westerkerk) 25-10-1748, begr. Leeuwarden 6-2-1749 uit het tweede huwelijk c) Henke, ged. Leeuwarden 25-8-1754 d) Leyke, ged. Leeuwarden 16-11-1755 e) Roeloff, ged. Leeuwarden 22-5-1757 f) Roeloff, ged. Leeuwarden 10-9-1758 g) Roeloff, ged. Leeuwarden 25-1-1761 h) Hendrikje, ged. Leeuwarden 23-5-1762 i) Leyke, ged. Leeuwarden 27-5-1764 j) Jacob, ged. Leeuwarden 1-6-1766 k) Leijke, ged. Leeuwarden 14-10-1770 202 Geert Fredriks, begr. Leeuwarden Oldehoofsterkerk9-6-1790, tr. voor 1742 203 Tryntje Hendricks a) Heyltje, ged. Leeuwarden 7-11-1742, tr. Leeuwarden (Jacobinerkerk) 29-1-1764 Willem Hansen Kouwenhooft (Kouwenhoven) b) Filippus, ged. Leeuwarden 16-12-1744 c) Hendrik, geb. ca 1746, tr. Leeuwarden 18-1-1767 Judikje Hansen Kouwenhoven d) Hermanus, ged. Leeuwarden 15-12-1748, tr. (1) Leeuwarden 4-10-1767 Maryke van der Gragt, tr. (2) ald. 13-5-1770 Pieternella Fransen e) Johanna, zie 101 f) Hendrikjen, ged. Leeuwarden 7-1-1753 g) Johannes, ged. Leeuwarden 6-11-1754 204 Lieuwe Jans, ged. Leeuwarden 9-8-1716, begr. Oldehoofsterkerk 14-6-1792, tr. Leeuwarden 21-5-1747 205 Catharina Arjens, ged. Leeuwarden 12-4-1722 a) Jan, ged. Leeuwarden 3-3-1748 b) Aarjen, ged. Leeuwarden 3-3-1748 c) Pieter, ged. Leeuwarden 25-9-1750 d) Grietje, ged. Leeuwarden 20-12-1754 e) Yeme, zie 102 218 Sybrandus Everts, tr (2) Leeuwarden (Galileeerkerk) 8-8-1728 Rieme Jans, tr. (3) Leeuwarden (Galileerkerk 17-8-1732), tr. (1) Leeuwarden (Galileeerkerk) 8-5-1718 219 Tietje Joukes, overl. voor 1728 uit eerste huwelijk a) Sytske, zie 109 uit tweede huwelijk b) Jan, ged. Leeuwarden 14-8-1729 uit derde huwelijk c) Ele, ged. Leeuwarden 2-8-1733 d) Ele, ged. Leeuwarden 13-5-1736 e) Evert, ged. Leeuwarden 16-11-1738 228 BONTEKOE, Cornelis Jacobs, ged. Dokkum 7-11-1675, tr. ald. 1-11-1704 229 Lijsbeth Benedictus, van Harlingen a) Jacob, zie 114 242 SCHINKENDORP (SCHINKENDORF), Hendrik, geb. ca 1680, tr. Leeuwarden 11-2-1706 243 Anke Syverts, ged. Groningen 13-11-1677 a) Antje, zie 121 250 Matthijs Floris, geb. ca 1690, tr. Leeuwarden 21-5-1713 251 Jikke Alberts a) Floris, ged. Leeuwarden 2-2-1714 b) Anneken, ged. Leeuwarden 16-2-1716 c) Antje, ged. Leeuwarden 16-10-1718 d) Anneke, ged. Leeuwarden 1-4-1722 e) Jan, ged. Leeuwarden 16-2-1724 f) Anneke, ged. Leeuwarden 6-4-1727 g) Trijntje, zie 125 252 Klaas Rutgers a) Rutger, ged. Leeuwarden 3-4-1712 b) Klaeske, ged. Leeuwarden 3-12-1713 c) Rimcke, ged. Leeuwarden 11-12-1718 d) Engeltje, ged. Leeuwarden 29-3-1722 e) Piebe, ged. Leeuwarden 29-3-1722 f) Eelkje, ged. Leeuwarden 14-11-1723 g) Piebe, zie 126 254 Ernst Hendriks, tr. Leeuwarden (Grote Kerk) 1-4-1725 255 Rebecca Jans a) Stijntje, zie 127
generatie 9
296 Aede Pijtters (ook genaamd Aede Jans), geb. ca 1644, otr. (1) Hallum 26-8-1666 Imck Broers, tr. (2) Hallum 14-1-1683 297 Jetske Lourens uit eerste huwelijk a) Haentje, ged. Hallum 21-4-1667 b) Trijntje, ged. Hallum 22-11-1668 c) Broer, ged. Hallum 9-10-1670 d) Broer, ged. Hallum 11-2-1672 e) Pijtter, ged. Hallum 1-8-1675 uit tweede huwelijk f) Jan, zie 148 298 Meijnert (Meindert) Liummes (Lumes), geb ca 1658, tr. Hallum 7-8-1681 299 Hiltje Scheltes a) Liume, geb. ca 1682, tr. Maria Sydses b) Schelte, ged. Hallum 25-12-1684 c) Reijnu, ged. Hallum 26-12-1686 d) Grietje, zie 149 e) Trijntje, ged. Hallum 14-3-1697, tr. Bartel Hoogterp 312 STAPERT, Broer Douwes, geb. ca 1654, tr. Hijum 9-4-1676 313 Maike Ydes, overl. voor 11-11-1708 a) Douwe, ged. Finkum 18-3-1677 b) Sibrigh, ged. Finkum 7-7-1678 c) Douwe, ged. Finkum 4-2-1681 d) Douwe, ged. Finkum 2-7-1682 e) Doetje, ged. Finkum 22-1-1685, tr. Hijum 11-11-1708 Jelmer Jetzes f) Harcke, ged. Finkum 2-10-1687 g)Yede, zie 156 h) Tetie, ged. Finkum 27-10-1693, tr. ald. 23-12-1714 Jelle Jeltes i) Jelle, ged. Finkum 27-9-1696 j) Geertje, ged. Finkum 6-3-1701 318 TANJA, Ulrig (Ulrich), geb. ca 1655, tr. (2) Sint Annaparochie 1-1-1702 Engeltje Sjoerds, tr. (1) Sint Annaparochie 3-7-1681 319 STORM, Trijntje Djeurres, geb. ca 1657, overl. voor 1-1-1702 uit eerste huwelijk a) Sibrandus, ged. Sint Annaparochie 1-10-1682 b) Antje, zie 159 c) Hidtje, ged. Sint Annaparochie 14-2-1692 d) Diure, ged. Sint Annaparochie 11-8-1699 uit tweede huwelijk e) Albertus, ged. Sint Annaparochie 1-1-1703 f) Sjoerd, ged. Sint Annaparochie 1-1-1703 g) Albertus, ged. Sint Annaparochie 20-4-1704 h) Hidtje, ged. Sint Annaparochie 3-5-1705 i) Albertus, ged. Sint Annaparochie 26-9-1706 j) Sibrandus, ged. Sint Annaparochie 26-8-1708 324 HESLINGA, Jacob Claases, att. afgegeven Marssum 8-2-1663 325 METSMA, Hainsck Mattheus, uit Boksum a) Schelte 384 Obbe Obbes, uit Makkum, tr. Makkum 17-1-1664 385 Meynts Poulus, uit Makkum a) Paulus, zie 192 392 CUPERUS, Claas Jansen, geb. Sint Annaparochie ca 1653, overl. Deinum 14-12-1732, tr. Menaldumadeel (gerecht) 30-11-1689 393 Sytske Andles (Anlis, Andeles), van Deinum, overl. Deinum 27-6-1725 a) Andele, zie 196 398 Murk Johans, geb. ca 1665, overl. Oosterlittens 25-6-1700, tr. Winsum 6-2-1689 399 Aafke Oepkes (Uipkes), overl. Oosterlittens 1705 a) Johan, ged. Winsum 5-1-1690 b) Jeltie, ged. Winsum 4-10-1692 c) Rinti, geb. Oosterlittens 19-4-1696, ged. ald. 17-5-1696 d) Rinti (Rinske), zie 199 Murk Johans, lidmaat te Oosterlittens met att. van Winsum 23-9-1692. Subiet overleden. 400 Johannes Tjeerds 401 Antje Tjebbes a) Tjeerd, ged. Leeuwarden 19-2-1719, zie 200 402 Christiaan Hendrix (Hendriks), tr. Leeuwarden 19-5-1715 403 Dirkje Eeses a) Hendrik, ged. Leeuwarden 11-3-1716 b) Edsiger, ged. Leeuwarden 23-10-1720 c) Aeltje, ged. Leeuwarden 31-10-1723, zie 201 408 Jan Piers, geb. ca 1690, tr. Leeuwarden (Westerkerk) 3-6-1714 409 Elisabeth Lieuwes a) Pier, ged. Leeuwarden 10-3-1715 b) Lieuwe, zie 204 c) Pier, ged. Leeuwarden 21-10-1718 d) Pier, ged. Leeuwarden 17-3-1720 e) Gerrit, ged. Leeuwarden 9-5-1723 410 Arjen Pieters, geb. ca 1685, tr. Leeuwarden (Jacobynerkerk) 5-10-1710 411 Grietje Ymes a) Yme, ged. Leeuwarden 28-2-1717 b) Yttjen, ged. Leeuwarden 1-1-1720 c) Catharina, zie 205 d) Yttje, ged. Leeuwarden 232-7-1724 456 BONTEKOE, Jacob Jans, geb. ca 1645, tr. Dokkum 23-9-1670 457 Sierkje Freercks a) Cornelis, zie 228 486 Syvert Syverts, geb. ca 1652, tr. Groningen 2-2-1676 487 VAN CLEVE, Johanna Jacoba a) Anke, zie 243
generatie 10
624 Douwe Broers, geb. ca 1620, tr. 625 Sijbrig Seerps a) Broer, zie 312 768 Obbe Obbes, uit Ried, tr. Ried 27-4-1623 769 Tjitske Feitses (Tyets Fetzis), uit Dongjum 784 Jan Gijsberts, van Harlingen, overl. voor 1677, tr. 785 Iemkje Tjerks, overl. voor 24-5-1682 a) Claas, zie 392 786 Andele Bouwes, tr. ca 1651 787 Sietske Jans a) Sytske, zie 393 912 BONTEKOE, Jan Hendriks, geb. ca 1615
generatie 11
1250 Seerp Pieters, tr. ca 1618 1251 Beyts Wybrands a) Sijbrig, zie 625 1570 Tierck Hijlkes, tr. Menaldumadeel (gerecht) 5-4-1614 1571 Jantje Jacobs a) Iemkje, zie 785 1572 Buwe Andeles, tr. Menaldumadeel (gerecht) 28-11-1615 1573 Ancke Claesdr. a) Andele, zie 786
generatie 12
2502 Wybren Johannes 2503 STAPERT, Hylck Epes a) Beyts, zie 1251 3144 Andele Annis, geb. ca 1550, tr. 3145 Eelkje Sjoerds
generatie 13
5006 STAPERT, Epe Hanses 5007 MARCK, Sybrigh Siercks
generatie 14
10012 STAPERT, Hans Epes, geb. ca 1490, overl. Wommels 12-3-1533, tr. 10013 OEGEMA, Tjets Sipkes, overl. ca 1548
generatie 15
20024 STAPERT, Epe, geb. ca 1450, overl. ca 1511, tr. 20025 Hylck, overl. voor 1544 Thanks go to: Karel van der Wal de Groot Cor Seinstra Annemarth Sterringa R. Visser http://members.home.nl/genealogievisser/Stapert/stapert.htm W. Straver http://www.wistra.be/genea/bontekoe/indexbont2.html Cor Verkuil van Rijs Sibbele Postma Betty Eisinga Attie Hoogland Nynke van den Hooven Marc Arjan Groothelm http://www.verwanten.net (Cuperus) Pieter Winsemius