No part of this publication may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any
other means without prior permission of the author.  Additions and corrections can be sent to  ahofstee@sympatico.ca

Updated to September 24, 2009


HIBMA
1. HIBMA, Saakje, geb. Menaldumadeel 2-1-1877, m. Hennaarderadeel 22-5-1897 Jacob Geerts Greydanus, geb. Wonseradeel 18-1-1873 generatie 2 2 HIBMA, Bauke Dirks, geb. Barradeel 27-4-1844, overl. ald. 6-6-1899, tr. Barradeel 9-5-1868 3 DIJKSTRA, Symontje Symons, geb. Barradeel 4-1-1844, overl. ald. 21-11-1919 a) Dirk, geb. Barradeel 13-11-1869 b) Neeltje, geb. Barradeel 26-11-1870 c) Simon, geb. Barradeel 13-3-1872, overl. ald. 18-7-1872 d) Simon, geb. Barradeel 22-9-1873 e) Saakje, zie 1 generatie 3 4 HIBMA, Dirk Jarigs, geb. Sexbierum 12-5-1806, overl. Barradeel 6-5-1859, tr. (1) Barradeel 30-8-1831 Samueltje Martinus Houw geb. Oosterbierum 6-7-1808, overl. Barradeel 26-9-1836) , tr. (2) Barradeel 25-5-1840 5 KUIPERS, Saakje Baukes, geb. Barradeel 29-4-1814, overl. ald. 21-9-1848 uit eerste huwelijk a) Reintje, geb. Barradeel 14-9-1832 b) Neeltje, geb. Barradeel 17-4-1834 c) Samueltje, geb. Barradeel 23-9-1836 uit tweede huwelijk d) Jaike, geb. Barradeel 12-3-1842 e) Jarig, geb. Barradeel 18-4-1843 f) Bauke, zie 2 g) Rinse, geb. Barradeel 19-4-1845 h) Rinske, geb. Barradeel 30-4-1846 6 DIJKSTRA, Symon (Simon) Gerbens, geb. Barradeel 25-1-1817, overl. ald. 14-11-1876, tr. Barradeel 23-5-1840 7 STATEMA, Neeltje Pieters, geb. Barradeel 31-12-1815, overl. ald. 17-2-1857 a) Klaaske, geb. Barradeel 30-1-1841 b) Symontje, zie 3 c) Gerbentje, geb. Barradeel 9-10-1846 d) Gerben, geb. Barradeel 9-1-1849, overl. ald. 14-10-1849 e) Gerben, geb. Barradeel 2-9-1852 f) Pieter, geb. Barradeel 13-5-1855 generatie 4 8 HIBMA, Jarig Jans, geb. ca 1757, overl. Barradeel 30-5-1823, tr. Sexbierum 30-4-1786 9 DONIA, Reintje Sjoerds, ged. Oosterbierum 17-5-1767, overl. Barradeel 17-11-1825 Familienamen 1811 Hibma, Jarig Jans, Sexbierum k. Jan 18, Sjoerd 10, Pieter 8, Dirk 5, Tiete 3/4, Trijntje 21, Lysbettie 17, Mayke 9, Sjoukje 20, Meindertje 7 Mairie Sexbierum, deel 1, fol. 12v a) Trijntje, geb. ca 1790, overl. Barradeel 26-2-1875 b) Lijsbeth, geb. ca 1791, overl. Barradeel 2-11-1846, tr. Barradeel 29-5-1813 Gerlof Freerks Jongma c) Jan, geb. Sexbierum 9-3-1793, overl. Barradeel 5-11-1877, tr. Barradeel 24-5-1823 Trijntje Arjens Donia d) Maaike, geb. ca 1795, overl. Barradeel 4-8-1859 e) Sjoerd, geb. Sexbierum 21-1-1801, overl. Barradeel 2-2-1864, tr. Barradeel 26-4-1828 Okjen Gerbens van Dijk f) Sjoukje, geb. ca 1802, overl. Barradeel 14-3-1877 g) Pieter, geb. ca 1803, overl. Barradeel 8-4-1825 h) Meindertje, geb. Sexbierum 19-7-1804 i) Dirk, zie 4 j) Tiete, geb. ca 1811, overl. Barradeel 30-11-1857 k) Klaas, geb. Barradeel 18-3-1813, overl. ald. 11-4-1813 10 KUIPERS, Bauke Melles, geb. Tzummarum 31-1-1782, ged. ald. 3-3-1782, overl. Barradeel 29-1-1829, tr. Tzummarum 22-5-1808 11 HIBMA, Rinske Rinses, geb. Tzummarum 17-4-1783, ged. ald. 9-6-1783, overl. Barradeel 18-8-1837 Familienamen 1811 Kuipers, Bauke Melles, Tzummarum k. Trijntje 3, Rinze 1 Mairie Minnertsga, fol. 65 a) Trijntje, geb. Tzummarum 27-9-1809, ged. ald. 27-10-1809, overl. ald. 11-10-1855 b) Rinse, geb. Tzummarum 28-3-1811, ged. ald. 28-4-1811, overl. ald. 24-1-1862 c) Saakje, zie 5 d) Pietje, geb. Barradeel 3-6-1816, overl. ald. 29-6-1860 e) Melle, geb. Barradeel 9-6-1818, overl. Barradeel 28-8-1867 f) Pieter, geb. Barradeel 3-4-1821, overl. Barradeel 5-2-1902 g) Sjoerd, geb. Barradeel 23-8-1822 12 DIJKSTRA, Gerben Gellius. geb. Sexbierum 3-1-1789, ged. ald. 25-1-1789, overl. Barradeel 12-2-1863, tr. Sexbierum 9-5-1812 13 EISINGA (EISMA), Klaaske Symons, geb. Wijnaldum 7-4-1784, ged. ald. 2-5-1784, overl. Barradeel 5-10-1868 a) Trijntje, geb. Barradeel 23-2-1815 b) Simon, zie 6 14 STATEMA, Pieter Klasen, geb. Tzummasrum 18-11-1778, ged. ald. 20-12-1778, overl. Barradeel 10-2-1855, tr. 15 HOUW, Symontje (Symentje) Martinus, geb. Harlingen 10-3-1790, ged. ald. 21-3-1790, overl. Barradeel 19-6-1876 a) Antje, geb. Barradeel 15-11-1811, overl. ald. 8-5-1876 b) Klaas, geb. Barradeel 23-10-1813, overl. ald. 25-2-1874 c) Neeltje, zie 7 d) Martinus, geb. Barradeel 26-1-1820 e) Beerendje, geb. Barradeel 20-2-1824 generatie 5 16 Jan Jansen, geb. ca 1717, tr. Sexbierum 15-1-1741 17 Tietje Pieters, afkomstig van Blija a) Jarig, zie 8 18 (DONIA), Sjoerd Meinderts, ged. Oosterbierum 17-11-1717, tr. Tzummarum 9-12-1753 19 Trijntje Klases a) Reintje, zie 9 b) Meindert, ged. Oosterbierum 9-4-1769, overl. Barradeel 8-8-1858, tr. Sexbierum 11-7-1790 Aafke Jelles 20 (KUIPERS), Melle Jeltes, geb. Ried 8-4-1749, ged. op belijdenis Tzummarum 12-5-1799, tr. Tzummarum 12-2-1775 21 Trijntje Jans, afkomstig van Tzummarum a) Bauke, zie 10 b) Aukje, geb. Tzummarum 27-3-1785, ged. ald. 10-4-1785, overl. Barradeel 18-9-1857 c) Jelte, geb. Tzummarum 26-11-1789, ged. ald. 20-12-1789, overl. Barradeel 5-4-1855 d) Jan, geb. Tzummarum 5-9-1793, ged. ald. 29-9-1793, overl. Barradeel 16-9-1868 e) Baukje, geb. Tzummarum 12-5-1798, ged. ald. 3-6-1798, overl. Barradeel 23-12-1864 22 HIBMA, Rinse Sjoerds, geb. ca 1755, ?overl. Barradeel 25-11-1812, tr. Tzummarum 15-1-1775 23 Jetske Pieters (Pijters), ged. Tzummarum 8-12-1754, overl. ald. 4-3-1800 a) Antie, geb. Tzummarum 5-12-1780, ged. ald. 4-2-1781, overl. Barradeel 7-3-1821 b) Rinske, zie 11 c) Tjeerd, geb. Tzummarum 21-2-1786, ged. ald. 23-4-1786, overl. Barradeel 14-2-1876 d) Saakje, geb. Tzummarum 17-5-1791, ged. ald. 3-7-1791, overl. Barradeel 30-8-1823, tr. Barradeel 25-6-1814 Jacob Ates Hofstra e) Pijtter, geb. Tzummarum 7-4-1795, ged. ald. 31-5-1795, overl. Barradeel 27-3-1839, tr. Barradeel 2-6-1819 Aafke Stevens Bakkes 24 DIJKSTRA, Gellius Klases, ged. Sexbierum 17-7-1763, overl. Barradeel 16-7-1822, tr. (2) Sexbierum 9-10-1803 Tjitske Simons, tr. (1) Sexbierum 15-10-1786 25 Trijntje Gerbens, overl. voor 9-10-1803 Familienamen 1811 Dijkstra, Gellius Klazes, Sexbierum k. Klaas ?, Gerben 23, Jan 12, Simon 6, Anne 18, Lysbert 14, allen wonende onder Ooster-, Sex- en Pietersbierum Mairie Sexbierum, deel 1, fol. 29 uit eerste huwelijk a) Claas, geb. Sexbierum 26-1-1787, ged. ald. 18-3-1787 b) Gerben, zie 12 c) Antje, geb. Sexbierum 10-10-1791, ged. ald. 23-10-1791 d) Anne, geb. Sexbierum 13-12-1793, ged. ald. 22-12-1793 e) Lysbeth, geb. Sexbierum 26-1-1797, ged. ald. 5-2-1797, overl. Barradeel 14-2-1849 f) Jan, geb. Sexbierum 15-10-1799, ged. ald. 23-10-1799 uit tweede huwelijk g) Simon, geb. Sexbierum 26-10-1805, ged. ald. 24-11-1805 26 Simon Feddriks, overl. voor 1812, tr. Wijnaldum 19-5-1776 27 Houkje (Haukje) Pijters (Pieters), geb. ca 1755, overl. Barradeel 21-2-1835 a) Feddrik, geb. Wijnaldum 21-3-1777, ged. ald. 13-4-1777, tr. Tjitske Durks b) Ijepke, geb. Wijnaldum 9-9-1778, ged. ald. 20-9-1778 c) Pijter, geb. Wijnaldum 4-10-1778, ged. ald. 26-11-1780 d) Klaaske, zie 13 e) Klaas, geb. Wijnaldum 20-11-1786, ged. ald. 17-12-1786, overl. Barradeel 17-12-1829 f) Sipke, geb. Wijnaldum 4-11-1789, ged. ald. 22-11-1789, overl. Barradeel 12-5-1856 g) Jacob, geb. Wijnaldum 28-4-1793, ged. ald. 20-5-1793 28 (STATEMA), Klaas Hanses, afkomstig uit Pietersbierum, tr. Pietersbierum 15-5-1768 29 Antje Sipkes, afkomstig uit Pietersbierum a) Sijpke, ged. Pietersbierum 15-10-1769 b) Hans, geb. Tzummarum 18-1-1773, ged. ald. 14-2-1773 c) Sipke, geb. Tzummarum 5-2-1774, ged. ald. 13-3-1774, overl. Barradeel 5-6-1841 d) Willemke, geb. Tzummarum 14-11-1776, ged. ald. 15-12-1776, overl. Barradeel 20-2-1840 e) Pieter, zie 14 f) Trijntje, geb. Tzummarum 19-10-1781, ged. ald. 9-12-1781, overl. Barradeel 19-8-1813 g) Evert, geb. Tzummarum 4-9-1784, ged. ald. 26-9-1784, overl. Barradeel 11-10-1858 h) Klaaske, geb. Tzummarum 25-6-1787, ged. ald. 5-8-1787 30 HOUW (HAUW, KAUW), Johan Martinus (Martijn) Samuels, geb. ca 1765, soldaat, overl. Barradeel 31-5-1858, tr. Harlingen 14-6-1789 Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen, 1789 DTB nr: 335, 1772 - 1811 Vermelding: Bevestiging huwelijk van 14 juni 1789 Man: Johan Martyn Kauw, Harlingen Vrouw: Neeltje Simons, Harlingen NB: soldaat NB 31 Neeltje Simons, afkomstig van Harlingen Familienamen 1811 Houw, Johan Martens, Oosterbierum k. Symontje 22, Antje 21, Pietersbierum, Grietje 13, Tietje 11, Beerentje 7, Aukje 6, Samueltje 8 weken Mairie Sexbierum, deel 1, fol. 91 a) Symentje (Symontje), zie 15 b) Anna, geb. Oosterbierum 13-6-1791, ged. ald. 3-7-1791, tr. Sexbierum 27-12-1813 Hessel Wytses Westra c) Grietje, geb. Oosterbierum 9-7-1793, ged. ald. 6-8-1793 d) Samuel, geb. Pietersbierum 20-1-1796, ged. ald. 14-2-1796 e) Grietje, geb. Pietersbierum 25-2-1798, ged. ald. 18-3-1798, overl. Barradeel 22-3-1821, tr. Barradeel 17-5-1820 Jan Klazes Terpstra f) Tiete, geb. Oosterbierum 31-10-1800, ged. ald. 23-11-1800, tr. Barradeel 23-10-1830 Maaike Aukes Haagsma g) Beerntje, geb. Oosterbierum 20-10-1802, ged. ald. 7-11-1802, overl. Barradeel 20-2-1824 h) Aukje, geb. Oosterbierum 29-9-1804, ged. ald. 14-10-1804, tr. Barradeel 10-10-1829 Jan Jans Hamersma i) Samueltje, geb. Oosterbierum 6-7-1808, ged. ald. 31-7-1808, overl. Barradeel 26-9-1836, tr. Barradeel 30-4-1831 Dirk Jarigs Hibma (zie 4) generatie 6 36 Mein(d)ert Sjoerds, otr. (2) Oosterbierum 24-3-1726 Attje Baukes, tr. (1) 37 Reintje Jans Quotisatiekohieren 1749 Meinert Sjoerds, Barradeel Plaats: Tjummarum Omschrijving: boer; betaelt personeel Gezin volw: 6 en kind: Aanslag: 105-10-0 Verhoging: Vermogen: Bron: Barradeel, fol. 18 uit eerste huwelik a) Sjoerd, zie 18 uit tweede huwelijk b) Bauke, ged. Oosterbierum 2-2-1727 c) Hans, ged. Oosterbierum 29-4-1731 40 Jelte Hannis, tr, 41 Baukje Rinties Quotisatiekohieren 1749 Jelte Hannes, Franekeradeel Plaats: Ried Omschrijving: middelmatige boer Gezin volw: 4 en kind: 2 Aanslag: 49-5-14 Verhoging: Vermogen: Bron: Franekeradeel, fol. 40 a) Melle, zie 20 44 HIBMA, Sjoerd Claases, geb. Midlum 2-11-1729, ondertrouw gerecht Harlingen 25-5-1748 45 HOITINGA, Pyttje Tjeerds, overl. Tzummarum 27-12-1778 a) Rinse, zie 22 46 Pijter Aukes, afkomstig van Tzummarum, tr. (1) Ried 23-6-1748 Trijntje Alberts, tr/ (2) Tzummarum 2-1-1752 47 Saakjen Arjens, afkomstig van Sint Jacobiparochie kinderen uit tweede huwelijk a) Auke, geb. Tzummarum 25-11-1752, ged. ald. 25-1-1753 b) Jetske, zie 23 c) Sijtske, ged. Tzummarum 10-7-1757 d) Trijntje, ged. Tzummarum 10-7-1757 e) Aatie, ged. Tzummarum 29-11-1767 48 Klaas Gellius, ged. Sexbierum 13-1-1732, tr. Pietersbierum 13-4-1755 49 Lysbeth Gerbens a) Japke, ged. Sexbierum 19-1-1756 b) Antje, ged. Sexbierum 22-1-1758 c) Marijke, ged. Sexbierum 25-1-1761 d) Gellius, zie 24 e) Gerben, ged. Sexbierum 27-4-1766 f) Lieukjen, ged. Sexbierum 26-7-1767 54 Pieter Boukes, tr. 55 Yepkje Klases a) Houkje, zie 27 62 Simon Lolles, afkomstig uit Oosterbierum, tr. Pietersbierum 15-5-1768 63 Beerendtje Tietes, ged. Oosterbierum 28-1-1748 a) Neeltje, zie 31 NB In overlijdensakte van Neeltje staat dat haar moeders naam Beerendje Pieters was. generatie 7 88 HIBMA, Claas Jacobs, geb. ca 1698, ged. op belijdenis Midlum 1-8-1723, ondertrouw Midlum 16-3-1721 89 HOITINGA (HUITINGA), Antje Franses, geb. ca 1700 a) Neeltje, ged. Midlum 1-8-1723 b) Frans, ged. Midlum 9-7-1724 c) Frans, ged. Midlum 2-9-1725 d) Jacob, ged. Midlum 18-1-1728 e) Sjoerd, zie 44 f) Wybkien, ged. Midlum 17-8-1732 g) Pieter, ged. Midlum 24-7-1735 90 HOITINGA, Tjeerd Tjerls. geb. Arum ca 1700 91 ROORDA, Doutje Rinses a) Pyttje, zie 45 96 Gellius Klaas, ged. Sexbierum 6-6-1680, tr. (1) Sexbierum 20-1-1704 Gaatske Douwes, tr. (2) Sexbierum 12-6-1729 97 Japke Lourens, ged. Sexbierum 19-9-1706 uit eerste huwelijk a) Marike, ged. Sexbierum 28-12-1704 uit tweede huwelijk b) Marijke, ged. Sexbierum 30-4-1730 c) Klaas, zie 48 126 Tiete Pieters, ged. Oosterbierum 4-9-1707, tr. ca 1736 127 Auckjen (Auk) Thomas, ged. Sexbierum 8-7-1714 a) Tjeerd, ged. Oosterbierum 30-9-1737 b) Trijntje, ged. Oosterbierum 11-10-1739 c) Sijtske, ged. Oosterbierum 1-9-1743 d) Cornelis, ged. Oosterbierum 1-9-1743 e) Tomas, ged. Oosterbierum 25-10-1744 f) Beerendje, zie 63 generatie 8 176 HIBMA, Jacob Pyters, geb. ca 1652, tr. Kimswerd 8-7-1676 177 Neeltje Klazes a) Claas, zie 88 178 HOITINGA, Frans Sjoerds, geb. ca 1665, tr. 179 Wijpck Popkes a) Antie, zie 89 180 HOITINGA, Tjerk Sjoerds, geb. ca 1658, ged. Arum 19-2-1728, tr.Arum 2-4-1696 181 SURINGAR, Ybeltje, geb. ca 1673 a) Tjeerd, zie 90 192 Klaas Roelofs 194 Lourens Cornelis, ondertrouw Sexbierum 5-7-1696 195 Gerlang Jarigs a) Japke, zie 97 252 Pieter Cornelis 253 Trijntje Tijtes a) Cornelis, ged. Oosterbierum 31-5-1705 b) Tiete, zie 126 c) Wijbe, ged. Oosterbierum 12-4-1711 d) Tjerk, ged. Oosterbierum 13-8-1713 254 Thomas Rinties (Rintjes), tr. (2) na 27-6-1723 Tieertie Wijbes, tr. (1) 255 NN uit eerste huwelijk a) Tintie, ged. Sexbierum juni 1706 b) Rintie, ged. Sexbierum 30-9-1708 c) Trijntje, ged. Sexbierum 24-1-1712 d) Auckjen, zie 127 e) Sijtske, ged. Sexbierum 14-3-1717 uit tweede huwelijk f) Romkien, ged. Sexbierum 23-9-1725 g) Tetting, nu Rintie, ged. Sexbierum 7-12-1727 generatie 9 352 HIBMA, Pieter Wybes, geb. Hiaure 353 Tjeerdje Jacobs a) Jacob, zie 176 356 HOITINGA, Sjoerd Tjerks, geb. Arum ca 1634 357 Jouck Ulbes a) Frans, zie 178 b) Tjerk, zie 180 360 = 356 Sjoerd Tjerks Hoitinga 361 = 357 Jouck Ulbes 362 SURINGAR, Tjeerd Sijbrants, geb. ca 1640, tr. Harlingen 17-1-1665 363 Dieuwke Jans generatie 10 704 HIBMA, Wijbe Pieters a) Pieter, zie 352 712 HOITINGA, Tjerk Sjoerds, geb. ca 1600, overl. 31-3-1636, tr. Bolsward 17-7-1625 713 BAARDA, Hebel Fransdr. 724 SURINGAR, Sibrant Tiaerd 725 Ybeltje Jelles generatie 11 1424 HOITINGA, Sjoerd Tjerks, geb. ca 1575, overl. Bolsward 4-11-1851 1425 POPMA, Tialck Douwes 1426 BAARDA, Frans Ulckes, geb. ca 1575 1427 BANGMA, Tet Oenes generatie 12 2848 HOITINGA, Tjerk Sjoerds, geb. ca 1545, tr. ca 1572 2849 Liauck Andries, overl. 10-2-1593 2850 POPMA, Douwe Tiakkes 2852 BAARDA, Ulck Riencks, geb. Arum ca 1550, tr. 2853 EYSMA, Tietke Franses generatie 13 5700 POPPEMA, Tiakke Douwes 5704 BAERDT, Rienck Sjoerds 5705 DOUMA VAN OENEMA, Reintje 5706 EYSMA, Frans Jacobs 5707 Pytrick Tymens generatie 14 11408 BAERDT, Syuerdt Tiettes, geb. ca 1516, tr. Marssum ca 1533 11409 Eelck 11410 DOUMA VAN OENEMA, DouweUlckes 11411 JONGAMA, Jel Hesselsdr. 11412 Jacob Pyters EYSMA Frericks, geb. ca 1490, overl. november 1551 11413 Tyets Obbes 11414 Tymen Pytters generatie 15 22816 BAERDT, Tiette Folperts, geb. Schingen ca 1480, overl. 1547, tr. ca 1515 22817 Duedt Syeurdts, geb. ca 1490. 22820 DOUMA VAN OENEMA, Ulcke Tyepckes , overl. ca 1596 22821 EPINGA, Gerlant Hobbesdr 22822 JONGAMA, Hessel Kempesz, overl. ca 1500 22823 ALBADA, Jel Renicksdr generatie 16 45632 Folpert Tiettes . 45640 OENEMA, Tyepcke, overl. ca 1489 45641 DOUMA. Rinck Ulckesdr 45644 JONGAMA, Kempe Aedes, overl. ca 1468, begr. Klooster Thabor 45646 ALBADA, Renick Doitzes 45647 Siouck Aytta . generatie 17 91282. DOUMA, Ulck, tr. 1410. 91283 Jouk Epes , geb. ca 1389 91288 JONGAMA, Aede Kempes, overl. Sundel 1429, begr. Thabor 91292 ALBADA, Doitze 91293 Saepck . 91294 AYTTA, Ferrick Folckertszn ged. Warga 1460 91295 HELVRADA, Syts, overl. Hemrikseyn 1460 generatie 18 182564 DOUWMA, Douwe 182565 Foeckema, Foeck, geb. 1355. 182588 AYTTA, Folckert Gerbethszn. 182590 HELVRADA, Bucho Helvadra toe Hemrickseyn Thanks to: Cor Seinstra Annemarth Sterringa Ray Idzenga (Hoytinga forebears)