Forebears of Dirk Gerbens Brouwer, 1914-1986

Updated to July 1, 2014. Send corrections and additions to ahofstee@sympatico.ca 1 BROUWER, Dirk Gerbens, geb. Beetgum 1914, overl. Beetgum 1986
generatie 2
2 BROUWER, Gerben Reimers, geb. Beetgum 11-11-1886, overl. Beetgum 1961, tr. Beetgum 18-5-1911 3 VAN DER SCHAAF, Antje Dirks, geb. Beetgum 26-8-1886, overl. 1957 a) Dirk, zie 1
generatie 3
4 BROUWER, Reimer Gerbens, geb. Menaldumadeel 31-12-1856, koopman en boer op Groot Tellingwurd onder Menaldum, overl. ald. 28-11-1929, tr. Menaldumadeel 13-5-1880 5 GOSLIGA, Trijntje Jacobs, geb. Menaldumadeel 18-3-1856, overl. ald. 16-8-1936 a) Gerben, geb. Menaldumadeel 16-4-1881, overl. ald. 18-6-1881 b) Dirkje, geb. Menaldumadeel 12-8-1882 c) Bregtje, geb. Menaldumadeel 19-5-1884 d) Gerben, zie 2 e) Hendrikje, geb. Menaldumadeel 5-5-1890, overl. ald. 1-9-1891 f) Hendrikje, geb. Menaldumadeel 25-3-1893 6 VAN DER SCHAAF, Dirk Arjens, geb. Menaldumadeel 5-8-1844, overl. Leeuwarderadeel 7-2-1923, tr. Menaldumadeel 26-5-1869 7 DE BOER, Baukje Doekeles, geb. Menaldumadeel 15-8-1846, overl. ald. 10-3-1900 a) Leentje, geb. Menaldumadeel 13-3-1870, overl. ald. 16-2-1871 b) Arjen, geb. Menaldumadeel 15-11-1871, tr. Menaldumadeel 6-6-1895 Trijntje van Tuinen c) Doekle, geb. Menaldumadeel 19-9-1873, tr. Menaldumadeel 23-5-1901 Anna Runia d) Maike, geb. Menaldumadeel 20-9-1875, tr. Menaldumadeel 19-8-1897 Syne Nauta e) Baukje, geb. Menaldumadeel 11-3-1878 f) Pieter, geb. Menaldumadeel 31-1-1880 g) Leentje, geb. Menaldumadeel 4-4-1882 h) Sjeuwke, geb. Menaldumadeel 17-6-1884 i) Antje, zie 3 j) Trijntje, geb. Menaldumadeel 2-11-1888
generatie 4
8 BROUWER, Gerben Reimers, geb. Menaldumadeel 10-11-1829, overl. ald. 1-7-1914, tr. Menaldumadeel 11-5-1853 9 DAMSMA, Bregtje Folkerts, geb. Menaldumadeel 7-1-1831, boerin, overl. ald. 14-3-1921 a) Maartje, geb. Menaldumadeel 6-9-1854 b) Reimer, zie 4 c) Jantje, geb. Menaldumadeel 1-5-1860 d) Folkje, geb. Menaldumadeel 22-7-1864 10 GOSLIGA, Jacob Klazes, geb. Menaldumadeel 15=9=1831, overl. ald. 16=6=1906, tr. Menaldumadeel 20-6-1855 11 VAN DER VELDE, Dirkje Gerhardus, geb. Wanswerd 8-12-1831, overl. Menaldumadeel 13-1-1900 a) Trijntje, zie 5 b) Gerard, geb. Menaldumadeel 17-6-1857 c) Gerardus, geb. Menaldumadeel 18-11-1860 d) Hendrikje, geb. Menaldumadeel 31-12-1871 12 VAN DER SCHAAF, Arjen Douwes, geb. Menaldumadeel 25-12-1815, gardenier, vertrokken naar Noord Amerika 23-3-1881, overl. in de Verenigten Staaten, tr. (2) Menaldumadeel 19-8-1857 Antje Romkes van der Wal, tr. (1) Menaldumadeel 18-5-1842 13 KOOPMANS, Maike Dirks, geb. Firdgum 26-6-1814, overl. Menaldumadeel 7-2-1856 uit het eerste huwelijk a) Dirk, zie 6 b) Douwe, geb. Menaldumadeel 9-1-1843, tr. ald. 21-5-1874 Grietje Tjeerds Runia c) Pieter, geb. Menaldumadeel 26-8-1846, overl. ald. 25-9-1873 d) Gerben, geb. Menaldumadeel 15-8-1849 e) Sjoerd, geb. Menaldumadeel 5-7-1852, overl. Leeuwarden 3-3-1909, tr. Menaldumadeel 17-5-1877 Jetske Bouwes van Dijk f) Jelle, geb. Menaldumadeel 20-11-1855, overl. ald. 20-8-1856 uit het tweede huwelijk g) Trijntje, geb. Menaldumadeel 11-7-1859 h) Aukje, geb. Menaldumadeel 29-7-1861 i) Baukje, geb. Menaldumadeel 25-9-1863, d. there 13-1-1865 j) Romke, geb. Menaldumadeel 11-8-1865, overl. ald. 4-12-1866 k) Baukje, geb. Menaldumadeel 15-3-1868, overl. ald. 7-5-1869 14 DE BOER, Doekle Doekles, geb. Beetgum 20-3-1811, ged. ald. 20-4-1811, overl. Menaldumadeel 24-12-1889, tr. ald. 15-9-1842 15 ALGRA, Baukje Jurjens, geb. Franekeradeel 1-9-1815, overl. Menaldumadeel 12-2-1892 a) Doekele, geb. Menaldumadeel 11-12-1842, tr. ald. 18-6-1868 Klaaske Klazes Klaassens b) Baukje, zie 7 c) Leentje, geb. Menaldumadeel 5-4-1851
generatie 5
16 BROUWER, Reimer Gerbens, geb. Sint Annaparohie 28-12-1802, ged. ald. 30-1-1803, overl. Menaam 16-9-1871, tr. Menaldumadeel 12-11-1828 17 HAADSMA, Jantje Rinses, geb. Oosterbierum 7-1-1806, ged. ald. 2-2-1806, overl. Huizum 2-12-1878 a) Gerben, zie 8 b) Botje, geb. Menaam 22-8-1832, overl. ald. 8-11-1851 c) Aukje, geb. Menaldumadeel 29-3-1835 d) Rinze, geb. Menaldumadeel 21-6-1838 e) Jettje, geb. Menaldumadeel 30-12-1840 f) Froukje, geb. Menaldumadeel 20-3-1844 g) Klaas, geb. Menaldumadeel 15-1-1846 18 DAMSMA, Volkerd (Folkert) Hendriks, geb. Beetgum 19-12-1807, ged. ald. 31-1-1808, boer en koopman op Zomerzorg Dijksterhuizen, overl. Dijksterhuizen onder Beetgum 1-6-1892, tr. (2) Menaldumadeel 3-2-1842 Fettje Pylgers Wiedema, tr. (1) Beetgum 5-5-1830 19 KOOPMANS, Maartje Dirks, geb. Beetgum 4-10-1808, ged. ald. 20-11-1808, overl. Beetgum 26-1-1839 uit het eerste huwelijk a) Bregtje, zie 9 b) Berber, geb. Menaldumadeel 23-10-1833, overl. ald. 26-5-1921 c) Grietje, geb. Menaldumadeel 29-10-1835, overl. ald. 20-11-1835 d) Dirk, geb. Menaldumadeel 29-1-1837, overl. ald. 23-9-1916 uit het tweede huwelijk e) Pylger, geb. Menaldumadeel 17-8-1842, overl. ald. 21-2-1843 f) Wytske, geb. Menaldumadeel 3-9-1843 g) Hendrik, geb. Menaldumadeel 29-11-1845, overl. ald. 25-2-1855 h) Pylger, geb. Menaldumadeel 4-10-1849 i) Hendrikje, geb. Menaldumadeel 29-2-1856 20 GOSLIGA, Klaas Jacobs, geb. Engelum 17-9-1804, ged. ald. 7-10-1804, overl. Menaldumadeel 21-2-1843, tr. ald. 13-5-1829 21 SCHIPHOF, Trijntje Pieters, geb. Berlikum ca 1798, overl. Menaldumadeel 8-9-1844 a) Grietje, geb. Menaldumadeel 6-2-1830 b) Jacob, zie 10 c) Pieter, geb. Menaldumadeel 28-10-1833 d) Wybe, geb. Menaldumadeel 20-9-1838, overl. ald. 8-1-1839 e) Wybe, geb. Menaldumadeel 27-4-1840, overl. ald. 15-12-1858 22 VAN DER VELDE, Gerhardus Gilles, geb. Sint Annaparochie ca 1807 (akte van bekendheid), overl. Het Bildt 4-1-1848, tr. Het Bildt 3-12-1826 23 SANTHUIZEN, Hendrikje Johannes, geb. Sint Annaparochie 13-12-1803, ged. ald. 15-1-1804, overl. Het Bildt 1-1-1888 a) Rinsje, geb. Het Bildt 12-3-1827 b) Anna Petronella, geb. Het Bildt 12-8-1828, overl. ald. 18-2-1829 c) Johannes Gerardus, geb. Het Bildt 18-12-1829, overl. ald. 24-12-1829 d) Dirkje, zie 11 e) Pietje, geb. Ferwerderadeel 25-1-1834 f) Anna, geb. Het Bildt 28-7-1838 g) Maria Cornelia, geb. Het Bildt 14-10-1840 h) Gerardina Hendrika, geb. Het Bildt 7-11-1841, overl. ald. 22-3-1900 i) Gieleske, geb. Het Bildt 12-2-1843 j) Gieles, geb. Het Bildt 30-8-1844, overl. ald. 3-9-1844 k) Gieles, geb. Het Bildt 16-3-1846, overl. ald. 23-8-1846 24 VAN DER SCHAAF, Douwe Pieters, geb. Welsryp 10-5-1780, ged. ald. 4-6-1780, wagenmaker, overl. Menaldumadeel 18-2-1842, tr. Menaldum 20-5-1810 25 BAKKER, Trijntje Jelles, geb. Menaldum 7-4-1786, ged. ald. 23-4-1786, overl. Beetgumermolen, Hammeringen 30-3-1851 a) Baukje, geb. Menaldumadeel 9-10-1812, overl. ald. 15-2-1844 b) Arjen, zie 12 c) Aede, geb. Menaldumadeel 11-2-1819, overl. ald. 24-11-1829 d) Jelle, geb. Menaldumadeel 20-2-1822, overl. ald. 6-6-1871, tr. (1) Menaldumadeel 24-8-1844 Jetske Alles Dijkstra, tr. (2) ald. 4-3-1863 Trijntje Sydses Dijkstra e) Grietje, geb. Menaldumadeel 9-3-1826, overl. ald. 11-3-1826 f) Sjoerd, geb. Menaldumadeel 10-10-1828 26 KOOPMANS, Dirk Sydzes, geb. Beetgum 25-1-1789, ged. ald. 15-3-1789, overl. Barradeel 20-6-1850, tr. 27 WASSENAAR, Trijntje Obbes, geb. Oosterwierum 20-11-1790, ged. ald. 5-12-1790, overl. Barradeel 20-4-1860 a) Zyds, geb. Firdgum 6-3-1813, overl. Beetgum 2-3-1861 b) Maike, zie 13 c) Sjeuwke, geb. Barradeel 31-1-1816 d) Obbe (COOPMANS), geb. Barradeel 3-6-1817, overl. ald. 21-8-1817 e) Trijntje, geb. Barradeel 16-4-1819, overl. ald. 16-1-1835 f) Obbe, geb. Barradeel 17-7-1821, overl. ald. 31-3-1891 g) Tjitske, geb. Barradeel 24-1-1823, overl. ald. 27-2-1910 h) Gerben, geb. Het Bildt 7-5-1825, overl. Maastricht 26-7-1845 i) Meintje, geb. Het Bildt 27-1-1827, overl. ald. 27-1-1827 j) Meinte, geb. Beetgum 23-11-1828, overl. ald. 25-9-1908 k) Aaltje, geb. Barradeel 2-11-1831, overl. Baarderadeel 4-8-1866 l) Dirkje, geb. Barradeel 15-6-1833, overl. Barradeel 21-6-1833 28 DE BOER, Doekele Pieters, geb. Beetgum 10-4-1771, ged. ald. 18-12-1774, overl. Menaldumadeel 21-5-1857, tr. Beetgum 15-6-1794 29 DIJKSTRA, Leentje Jelles, geb. Beetgum 1-11-1772, ged. ald. 27-12-1772, overl. 23-12-1824 a) Dirkje, geb. Beetgum 1-7-1795, ged. ald. 2-8-1795, overl. Menaldumadeel 13-3-1812 b) Pieter, geb. Beetgum 30-8-1798, ged. ald. 7-10-1798 c) Jelle, geb. Beetgum 2-5-1803, ged. ald. 5-6-1803, overl. Menaldumadeel 12-3-1860 d) Bokke, geb. Beetgum 8-10-1807, ged. ald. 1-11-1807, overl. Menaldumadeel 9-6-1827 e) Doekele, zie 14 30 ALGRA, Jurjen Halbes, geb. Schingen 22-3-1786, ged. ald. 16-4-1786, overl. Menaldumadeel 26-1-1863, tr. Menaldumadeel 9-5-1813 31 LYCLAMA (LYKLEMA), Baukje Tjallings, geb. Cornjum 25-3-1792, ged. ald. 6-5-1792, overl. Menaldumadeel 26-6-1852 a) Baukje, zie 15 b) Jantje, geb. Zweins 6-6-1817, overl. Barradeel 22-7-1882, tr. Menaldumadeel 14-5-1845 Andries Eeltjes Bouma c) Halbe, geb. Zweins 12-1-1819, overl. Menaldumadeel 4-12-1890, tr. Menaldumadeel 10-5-1848 Antje Jans Fopma d) Sytske, geb. Zweins 19-8-1821, overl. Menaldumadeel 14-2-1890, tr. Menaldumadeel 16-11-1853 Tjipke Jans Schuitema e) Tjalling, geb. Franekeradeel 6-2-1824, overl. Menaldumadeel 2-10-1852 f) Johannes, geb. Zweins 6-9-1827, overl. Menaldumadeel 5-3-1906, tr. ald. 29-4-1857 Hendrikje Jans Roorda g) Lykle, geb. Marssum 22-11-1832, overl. Menaldumadeel 14-6-1884, tr. Het Bildt 7-5-1857 Baukje Franses Holwerda
generatie 6
32 BROUWER, Gerben Klazes, geb. Sint Annaparochie 2-6-1777, ged. ald. 15-6-1777, lidmaat te Beetgum (met zijn vrouw) op belijdenis des geloofs 11-2-1816, overl. Sint Annaparochie 24-6-1818, tr. ald. 5-11-1797 33 KOOPAL, Aukje Reimers, geb. Vrouwenparochie 16-11-1775, ged. ald. 25-12-1775, met getuigschrift naar Sint Annaparochie 7-11-1821, overl. Het Bildt 18-3-1829 a) Jeltje, geb. Sint Annaparochie 1-5-1798, ged. ald. 27-5-1798, overl. ald. 5-5-1812 b) Klaas, geb. Beetgum 28-4-1800, ged. ald. 8-6-1800 c) Klaas, geb. Beetgum 21-12-1801, ged. ald. 31-1-1802, overl. Menaldumadeel 23-9-1878, tr. Het Bildt 1-6-1823 Maike Oenes Wouda d) Reimer, zie 16 e) Theedske, geb. Sint Annaparochie 30-12-1806, ged. Beetgum 1-2-1807 f) Sipke, geb. Sint Annaparochie 9-1-1808, ged. Beetgum 1-2-1807, overl. Menaldumadeel 12-5-1876, tr. ald. 9-5-1838 Akke Yntes van Donia g) Teertske, geb. Sint Annaparochie 1-2-1809, ged. Beetgum 12-3-1809 h) Theetske, geb. Sint Annaparochie 18-9-1810, ged. Beetgum 7-10-1810, overl. Het Bildt 30-5-1818 i) Wopke, geb. Sint Annaparochie 29-2-1812, overl. Het Bildt 25-12-1893, tr. ald. 14-5-1840 Antie Meinderts Dijkstra j) Jelle, geb. Sint Annaparochie 28-12-1813, overl. ald. 15-3-1814 k) Jelle, geb. Sint Annaparochie 18-2-1815, overl. Menaldumadeel 8-1-1897 l) Jeltje, geb. geb. Sint Annaparochie 29-5-1816, overl. Het Bildt 30-12-1817 m) Jeltje, geb. Het Bildt 3-2-1818, overl. ald. 29-7-1818 34 HAADSMA, Rinze Ages, geb. Oosterbierum 26-6-1776, ged. ald. 14-7-1776, overl. Menaldumadeel 8-9-1826, tr. Oosterbierum 27-5-1804 35 FABER, Botje Tanes, geb. Oosterbierum 21-2-1775, ged. ald. 23-4-1775, overl. Menaldumadeel 24-12-1835 a) Jantje, zie 17 b) Tane, geb. Minnertsga 17-4-1807 c) Tane, geb. Minnertsga 18-9-1808, ged. ald. 9-10-1808, overl. Menaldumadeel 19-6-1892, tr. (1) Beetgum 18-5-1831 Aaltje Feyes Reitsma, tr. (2) Menaldumadeel 15-11-1854 Aaltje Arjens Hulstra d) Age, geb. Minnertsga 30-9-1811, overl. Menaldumadeel 9-1-1880, tr. ald. 13-5-1843 Rindertje Sybes Osinga e) Frans, geb. Menaldumadeel 7-9-1816, overl. Menaldumadeel 2-5-1897, tr. ald. 20-5-1846 Geeertje Sybes Osinga 36 DAMSMA, Hendrik Folkerts, geb. Blija 2-4-1765, overl. Menaldumadeel 10-9-1833, 8-11-1824 Hendrik Folkerts Damsma en Brechtje Jans Dykstra, belijdenis afgelegt te Beetgum, tr. Beetgum 14-4-1793 37 DIJKSTRA, Bregtje (Brechtje) Jans, geb. Beetgum 11-4-1766, ged. ald. 8-6-1766, overl. Menaldumadeel 13-10-1828 a) Lybrig, geb. Beetgum 11-4-1795, ged. ald. 17-5-1795, overl. Menaldumadeel 2-3-1815 b) Grietje, geb. Beetgum 25-9-1798, ged. ald. 28-10-1798 c) Jantje, geb. Beetgum 11-1-1801, ged. ald. 22-1-1801 d) Volkje, geb. Beetgum 25-5-1803, ged. ald. 26-6-1803, overl. Menaldumadeel 2-11-1828 e) Pietje, geb. Beetgum 14-2-1806, ged. ald. 16-3-1806 f) Volkerd (Folkert), zie 18 38 KOOPMANS, Dirk Martens, ged. Engelum 4-6-1769, koopman, lidmaat te Beetgum wonende te Dijksterhuizen, overl. Menaldumadeel 15-4-1823, tr. (2) Beetgum 22-8-1813 Joukje Jacobs Zijlstra, tr. (1) Beetgum 26-8-1804 39 Berber Johannes, geb. Vrouwenparochie 26-9-1787, ged. ald. 25-11-1787, 13-5-1810, na afgelegde geloofs belijdenis aangenomen in de hervormde kerk te Beetgum, overl. Beetgum 11-6-1810 uit het eerste huwelijk a) Maartje, geb. Beetgum 31-5-1805, ged. ald. 23-6-1805 b) Marten, geb. Beetgum 4-4-1807, ged. ald. 17-5-1807, overl. Menaldumadeel 31-10-1820 c) Maartje, zie 19 uit het tweede huwelijk d) Jacob, geb. Menaldumadeel 18-2-1817, overl. ald. 6-5-1886 e) Aukje, geb. Menaldumadeel 21-10-1818, overl. ald. 31-12-1886 f) Trijntje, geb. Menaldumadeel 11-2-1820, overl. Menaldumadeel 26-1-1893 g) Martentje, geb. Menaldumadeel 19-8-1822, overl. Het Bildt 4-11-1909 40 GOSLIGA, Jacob Wybes, geb. Marssum 2-3-1774, ged. ald. 12-3-1774, op 20-5-1815 woonde Jacob en zijn vrouw Jeltje Klazes op Dyksterhuizen onder Beetgum, op 31-1-1817 ledematen te Beetgum met getuigschrift van Engelum, overl. Menaldumadeel 28-8-1824, tr. Beetgum 29-3-1801 41 VAN AISMA, Jeltje Klazes, geb. Menaldum 22-1-1780, ged. ald. 13-2-1780, overl. Menaldumadeel 13-4-1856 a) Klaas, zie 20 b) Wybe, geb. Engelum 1-5-1807, ged. ald. 24-5-1807, overl. Menaldumadeel 30-8-1862, tr. ald. 31-3-1841 Antje Jacobs Hemrika c) Minke, geb. Engelum 18-9-1810, ged. ald. 7-10-1810 d) Andries, geb. Menaldumadeel 20-4-1814, overl. ald. 6-12-1844 (Goslinga) e) Hiltje, geb. Menaldumadeel 16-6-1818, overl. ald. 21-11-1848 42 SCHIPHOF, Pieter Klazes, geb. ca 1762, overl. Menaldumadeel 28-4-1819, tr. Berlikum 25-11-1798 43 Grietje Aukes, overl. Berlikum 2-4-1810 a) Trijntje, zie 21 b) Klaas, geb. Berlikum 4-1-1801, overl. Menaldumadeel 9-6-1869, tr. ald. 28-5-1825 Grietje Foppes Dijkstra c) Grietje, geb. ca 1805, overl. Menaldumadeel 10-5-1878, tr. ald. 26-5-1830 Pieter Jans Weg d) Pietje, geb. ca 1809, overl. Menaldumadeel 18-2-1857, tr. ald. 15-5-1839 Kornelis Rinzes de Swart 44 VAN DER VELDE, Gieles Johannes, geb. Breda ca 1764, overl. Het Bildt 29-3-1837, tr. Vrouwenparochie 1-11-1795 45 GROEN, Dirkje Gerrits, geb. Vrouwenparochie 18-2-1768, ged. ald. 13-3-1768, overl. Het Bildt 21-3-1841 a) Johannes, geb. ca 1797, overl. Het Bildt 28-6-1825 b) Gerhardus, zie 22 c) Antje, geb. Het Bildt 22-3-1812 46 SANTHUIZEN, Johannes Geerts, geb. Sint Jacobiparochie 1-8-1768, ged. ald. 25-9-1768, overl. Het Bildt 27-8-1844, tr. (2) Het Bildt 22-7-1826 Ytske Jans Spoelstra, tr. (1) Sint Annaparochie 14-5-1797 47 KEIZER, Pietje Arjens, geb. Vrouwenparochie 4-9-1774, ged. ald. 30-10-1774, overl. Het Bildt 24-5-1825 uit het eerste huwelijk a) Rensje, geb. Sint Annaparochie 30-3-1798, ged. ald. 15-4-1798 b) Rensje, geb. Sint Annaparochie 8-4-1800, ged. ald. 27-4-1800, overl. Het Bildt 18-3-1817 c) Hendrikje, zie 23 d) Geert, geb. Sint Annaparochie 22-12-1805, ged. ald. 12-1-1806, overl. Het Bildt 19-6-1854 e) Arjen, geb. Sint Annaparochie 3-1-1808, ged. ald. 7-2-1808 f) Arentje, geb. Sint Annaparochie 30-11-1804, ged. ald. 23-12-1810 g) Geertje, geb. Het Bildt 25-1-1814, overl. ald. 7-5-1814 h) Aarjen, geb. Het Bildt 9-9-1815 uit het tweede huwelijk i) Ytzen, geb. Het Bildt 8-1-1827, overl. ald. 26-6-1840 48 Pytter Douwes, ged. Welsryp 4-5-1738, tr. ald. 6-6-1762 49 Grietje Romkes, ged. Lollum 21-7-1743 a) Ydtje, ged. Welsryp 30-10-1763 b) Luirtske, ged. Welsryp 8-12-1765 c) Luurdske, geb. Welsryp 25-2-1769, ged. ald. 14-3-1769 d) Tjitske, geb. Welsryp 18-1-1770, ged. ald. 4-2-1770 e) Geertje, geb. Welsryp 30-7-1772, ged. ald. 6-9-1772 f) Romke, geb. Welsryp 3-9-1774, ged. ald. 27-9-1774 g) Janke, geb. Welsryp 30-1-1777, ged. ald. 16-3-1777 h) Ariaantje, geb. Welsryp 30-1-1777, ged. ald. 16-3-1777 i) Douwe, zie 24 50 (BAKKER), Jelle Aedes, ged. Beetgum 29-7-1731, bakker, tr. Menaldum 29-3-1765 51 Baukje Jochums, ged. Menaldum 21-7-1743 a) Aede, geb. Menaldum 16-5-1766, ged. ald. 13-7-1766, tr. Franeker 14-11-1790 Antje Haitzes b) Sjoerd, geb. Menaldum 3-1-1768, ged. ald. 13-8-1769, overl. Menaldum 19-4-1827, tr. Dronrijp 17-2-1799 Antje Uilkes c) Dieuwke, geb. Menaldum 9-7-1769, ged. ald. 13-8-1769 d) Antje, geb. Menaldum 12-5-1771, ged. ald. 16-5-1771 e) Haring, geb. Menaldum 22-1-1773, ged. ald. 7-11-1773 f) Jogchem, geb. Menaldum 13-10-1774, ged. ald. 27-11-1774, overl. Menaldumadeel 1-11-1823, tr. Beetgum 20-5-1804 Stijntje Wytzes Boonstra g) Oeds, geb. Menaldum 23-1-1777, ged. ald. 9-3-1777 h) Rinse, geb. Menaldum 3-11-1778, ged. ald. 6-12-1778 i) Daam, geb. Menaldum 6-12-1781, ged. ald. 13-1-1782, tr. Rinske Piers Terpstra j) Trijntje, zie 25 52 KOOPMANS (KOOPAL), Syds Sjoerds, geb. ca 1740, op 5-4-1767 tot ledemaat van Beetgum aangenomen en gedoopt, op 1-5-1795 wonende te Dyksterhuizen onder Beetgum, overl. Beetgum 30-7-1800, tr. (1) Beetgum 12-4-1767 Sydske Klaases, tr. (2) Beetgum 29-10-1779 53 PIERSON, Sjeuckje (Sjeuwkje) Dirks, geb. Marrum 19-2-1757, ged. ald. 13-3-1757, op 1-5-1785 wonende te Dyksterhuizen onder Beetgum, vertrokken na Minnertsga 2-5-1803, overl. Barradeel 19-5-1822 uit het eerste huwelijk a) (KOOPAL), Aukje, geb. Jelsum 7-1-1768, ged. ald. 6-3-1768, overl. Tzum 28-1-1827, tr. Lekkum 10-6-1787 Pieter Hayes Miedema b) (KOOPAL), Sjoerd, geb. Jelsum 9-7-1769, ged. ald. 6-8-1769, overl. Beetgum 3-9-1809, tr. Winsum Baard 9-10-1803 Marijke Berends Hopping c) Aaltje, geb. Jelsum 28-10-1771, ged. ald. 1-12-1771, overl. Hallum 7-11-1810, tr. Hallum 27-10-1793 Albert Jans Krol d) (KOOPAL), Klaas, geb. Beetgum 22-12-1773, ged. ald. 30-1-1774, overl. Franekeradeel 16-3-1818 uit het tweede huwelijk e) (KOOPMANS), Dirk, zie 26 f) (KOOPMANS), Trijntje, geb. Beetgum 12-10-1794, ged. ald. 16-11-1794, overl. Ferwerderadeel 3-7-1833, tr. ald. 5-6-1814 Dirk Hendriks Miedema g) (KOOPMANS), Albert, geb. Beetgum 15-3-1797, ged. ald. 23-4-1797, overl. Franekeradeel 31-1-1853, tr. Barradeel 27-5-1818 Geertje Cornelis Slim 54 WASSENAAR, Obbe Luitjens, geb. Dronrijp 1-7-1763, ged. ald. 29-7-1763, overl. Barradeel 24-9-1822, tr. (1) Witmarsum Sjeuke Dekkens, otr. (3) Rauwerd 23-11-1800 Sjeuke Wybes, tr. (2) Oosterwierum 23-11-1788 55 Maijke Meintes, ged. Zweins 3-3-1765 Familienamen 1811 Wassenaar, Obbe Luitsens, Minnertsga k. Luitsen 23, Klaas 18, Trijntje 22, Firdgum, Gatske 11 Mairie Minnertsga, fol. 7 mr. bakker uit het tweede huwelijk a) Luitzen, geb. Oosterwierum 27-10-1789, ged. ald. 8-11-1789, tr. Barradeel 4-12-1824 Helena Johanna Outhuys b) Trijntje, zie 27 c) Meinte, geb. Oosterwierum 31-7-1792, ged. ald. 12-8-1792 d) Klaas, geb. Oosterwierum 1-1-1794, ged. ald. 26-1-1794, overl. Menaldumadeel 28-10-1870, tr. Barradeel 6-5-1819 Trijntje Sjoerds Koopal uit het derde huwelijk e) Gaatske, geb. Oosterwierum 22-10-1801, ged. ald. 25-10-1801, overl. Barradeel 8-5-1850, tr. ald. 9-5-1824 Hendrik Klazes de Roos 56 Pieter Thyssen 57 Minke Bokkes a) Bokke, geb. Beetgum 15-1-1768, ged. ald. 20-3-1768 b) Doekele, zie 28 58 DIJKSTRA, Jelle Tetmans, geb. Dronrijp ca 1742, lidmaat te Beetgum op belijdenis des geloofs 22-5-1770, overl. Menaldumadeel 20-2-1818, tr. Dronrijp 6-5-1764 59 Dirkje Pieters, geb. Dronrijp ca 1746, in 1806 wonende te Hamring onder Beetgum, overl. Beetgum 26-12-1809 (nalatende man, 8 kinderen en 29 kleinkinderen) a) Jetske, geb. Beetgum 19-4-1765, ged. ald. 5-5-1765, overl. Beetgum 1-10-1815, tr. Vrouwenparochie 6-7-1788 Jacob Annes Hemrica b) Marijcke, geb. Beetgum 28-2-1767, ged. ald. 5-4-1767, overl. Beetgum 23-5-1827, tr. Beetgum 19-2-1809 Klaas Sybrens Vellinga c) Tetman, geb. Beetgum 8-5-1769, ged. ald. 28-5-1769, overl. ald. 24-5-1826, tr. Beetgum 8-6-1806 Grietje Martens d) Pieter, geb. Beetgum 26-1-1771, ged. ald. 17-3-1771, overl. Menaldumadeel 25-1-1850 e) Leentje, zie 29 f) Georg Frederik, geb. Beetgum 29-4-1774, ged. ald. 29-5-1774, overl. Beetgum 19-8-1818, tr. Ymkje Tjeerds Rypma g) Harke, geb. Beetgum 30-3-1776, ged. ald. 5-5-1776 h) Leendert, geb. Beetgum 10-12-1779, ged. ald. 12-3-1780 i) Klaas, geb. Beetgum 31-1-1781, ged. ald. 8-4-1781 j) Trijntje, geb. Beetgum 12-12-1782, ged. ald. 16-2-1783 k) Leendert, geb. Beetgum 11-11-1787, ged. ald. 16-12-1787 l) Sjouke, geb. Beetgum 8-4-1789, ged. ald. 24-5-1789 60 ALGRA (ALGERA), Halbe Jurjens, ged. Sint Annaparochie 9-4-1752, overl. Menaldumadeel 15-8-1830, tr. Zweins 17-5-1778 61 ALGRA, Jantje Pieters, geb. Zweins 27-8-1754, ged. ald. 8-9-1754, overl. Menaldumadeel 23-8-1826 a) Sjoerdtje, geb. Schingen 7-3-1779, ged. ald. 18-4-1779, overl. Schingen 15-8-1779 b) Maaike, geb. Schingen 10-12-1782, ged. ald. 2-2-1783 c) Jurjen, zie 30 d) Sjoerdtje, geb. Schingen 16-8-1787, ged. ald. 16-9-1787 e) Pieter, geb. Schingen 3-12-1788, ged. ald. 25-12-1788, overl. Menaldumadeel 20-6-1838, tr. ald. 3-5-1816 Lucretia Anes Koopmans 62 LYKLEMA (LYCLAMA), Tjalling Lykles, ged. Britsum 20-3-1767, op 20-5-1816 en op 27-1-1822 wonende te Dyksterhuizen met zijn vrouw Bauke Johannes, overl. Menaldumadeel 23-11-1828, tr. Britsum 4-9-1790 63 MOLENAAR, Baukje Johannes (ook genoemd VONK), geb. Cornjum 26-9-1768, ged. ald. 16-10-1768, op 30-11-1829 wonende te Dyksterhuizen onder Beetgum (weduwe T.L. Lyklema), op 20-4-1834 nog genoemd als wonende te Dyksterhuizen, overl. Menaldumadeel 6-5-1841 a) Baukje, zie 31 b) Johannes, geb. Cornjum 25-3-1792, ged. ald. 6-5-1792 c) Sytske, geb. Aalsum 18-7-1794, ged. ald. 10-8-1794, tr. Menaldumadeel 27-6-1819 Lykle Tjeerds Faber d) Johanna, geb. Aalsum 15-12-1798, ged. ald. 6-1-1799, overl. Menaldumadeel 14-3-1861, tr. ald 2-8-1826 Jacob Doekles Tolsma
Generatie 7
64 (BROUWER), Klaas Gerbens, geb. Beetgum 1741, overl. Sint Annaparochie 1800, tr. (1) Leeuwarden (Galileeerkerk) 22-5-1763 Hendrikje Alberts, tr. (2) Sint Annaparochie 29-7-1770 65 HESLINGA, Taetske Sipkes, geb. Hitsum 2-8-1743, overl. Het Bildt 12-8-1825 uit het eerste huwelijk a) Aaltje, ged. Leeuwarden 19-2-1764 b) Gerben, ged. Sint Annaparochie 28-7-1765 c) Aaltje, ged. Sint Annaparochie 7-9-1766 uit het tweede huwelijk d) Gerben, ged. Sint Annaparochie 21-7-1771 e) Gerben, zie 32 66 (KOOPAL), Reimer Sjoerds, geb. Beetgum 1-6-1744, ged. Vrouwenparochie 12-5-1774, overl. voor mei 1788, tr. Vrouwenparochie 26-9-1773 67 TOLSMA, Jeltje Wopkes, geb. Marssum 14-11-1747, ged. ald. 19-11-747, overl. Vrouwenparochie 28-5-1813 a) Sjoerd, geb. Vrouwenparochie 17-5-1774, ged. ald. 19-6-1774, overl. Baarderadeel 14-11-1857, tr. Hallum 8-4-1798 Rinske Rinses de Beer b) Wopke, geb. Vrouwenparochie 17-5-1774, ged. ald. 19-6-1774, tr. Vrouwenparochie 10-5-1801 Trijntje Pieters c) Aukje, zie 33 d) Doekele, geb. Vrouwenparochie 5-5-1778, ged. ald. 31-5-1778, overl. Het Bildt 19-5-1855, tr. Hallum 19-4-1807 Dieucke Andries Gerbens e) Albert, geb. Vrouwenparochie 30-3-1781, ged. ald. 22-4-1781, overl. Baarderadeel 4-11-1823, tr. Beetgum 22-1-1804 Sytske Annes van der Hogt f) Marten, geb. Vrouwenparochie 25-9-1783, ged. ald. 26-10-1783, overl. Menaldum 23-11-1814, tr. Menaldum 10-8-1811 Liebe (Libbe) Gerrits van der Plaats g) Antje, geb. Vrouwenparochie 18-4-1785, ged. ald. 15-5-1785 h) Wintje, geb. Vrouwenparochie 18-4-1785, ged. ald. 15-5-1785, overl. Menaldumadeel 3-5-1865, tr. Beetgum 19-5-1805 Bauke Jacobs Heslinga *voor nakomelingen van dit echtpaar zie de Tuinenga kwartierstaat 68 (HAADSMA), Age Andries, ged. Oosterbierum 30-9-1736, tr. (2) Oosterbierum 29-7-1781 Pijtje Jelles, otr. (1) Oosterbierum 13-5-1764 69 Jantje Jans, overl. voor 29-7-1781 uit het eerste huwelijk a) Yttie, ged. Oosterbierum 23-6-1765, overl. Barradeel 10-6-1825 b) Grietje, ged. Oosterbierum 31-1-1768 c) Andries, ged. Oosterbierum 17-12-1769 d) Jan, geb. Oosterbierum 22-6-1772, ged. ald. 26-7-1772, overl. Barradeel 22-6-1812 e) Rinze, zie 34 uit het tweede huwelijk f) Rinske, geb. Oosterbierum 21-2-1783, ged. ald. 23-3-1783 g) Neeltje, geb. Oosterbierum 21-2-1783, ged. ald. 23-3-1783 h) Klaas, geb. Oosterbierum 25-8-1791, ged. ald. 9-10-1791, overl. Barradeel 14-4-1855, tr. Barradeel 19-5-1819 Klaasje Jarigs Donker i) Lysbeth, geb. Oosterbierum 15-10-1794, ged. ald. 9-11-1794, tr. Barradeel 12-12-1821 Taeke Baukes Taekema 70 Tane Gerrits, ged. Oosterbierum 16-8-1733, tr. 71 Froukje Pijtters, geb. Tzummarum 4-1-1733, overl. Barradeel 18-9-1813 a) Antje, ged. Oosterbierum 26-4-1767 b) Beijtske (TJESLINGA), ged. Oosterbierum 5-3-1769, overl. Barradeel 27-6-1848 c) Aaltje, geb. Oosterbierum 28-9-1772, ged. ald. 1-11-1772, overl. Barradeel 11-7-1837, tr. Tzummarum 7-6-1801 Sjoerd Hanzes de Haan d) Botje, zie 35 72 DAMSMA, Folkert Hendriks, geb. ca 1740, otr. Dokkum 22-12-1765 73 Grietje Clases a) Hendrik, zie 36 b) Volkert, ged. Blija 18-2-1767 c) Dirk, geb. 1769, overl. Garijp 4-6-1848, tr. Tjitske Jans Holwerda d) Pijtje, geb. Dokkum 13-11-1773, ged. ald. 24-11-1773, overl. ald. 12-11-1858 e) Tjitske, geb.1775, overl. Workum 16-7-1820, tr. Sint Annaparochie 22-6-1800 Aryen Martens Kuiken f) Grietje, geb. Oostum 16-5-1778, ged. ald. 14-6-1778 g) Klaas, geb. Oostum 20-6-1780, ged. ald. 6-8-1780, overl. Dokkum 2-12-1825 74 Jan Ferks, ged. Engelum 29-11-1718, overl. Beetgum 5-3-1793, tr. ald. 13-5-1753 75 Liebe (Lybbe) Gerrits, ged. Beetgum 31-12-1730, overl. ald. 26-1-1791 a) Gerrit, ged. Beetgum 5-5-1754, overl. Beetgum 9-6-1813, tr. ald. 30-10-1791 Ydske Lieuwes de Graaf b) Janke, geb. Beetgum 20-2-1764, ged. ald. 18-3-1764, overl. Beetgum 28-9-1837, tr. ald. 16-5-1784 Sjoerd Foppes Fopma c) Bregtje, zie 37 76 KOOPMAN, Marten Sjoerds, geb. ca 1738, lidmaat te Engelum op belijdenis en doop 26-1-1768, tr. Engelum 21-12-1760 77 KUIK, Maartje Dirks, ged. Sint Annaparochie 11-4-1735, overl. Menaldumadeel 4-9-1811 a) Fijke, ged. Engelum 26-12-1762 b) Fijke, ged. Engelum 22-4-1764, overl. Menaldumadeel 8-1-1845, tr. Beetgum 10-9-1797 Jan Harings Koopmans c) Sjoerdtie, ged. Engelum 22-4-1764 d) Sjoerd, geb. Engelum 20-10-1766, ged. ald. 16-11-1766, overl. ald. 25-10-1786 e) Dirk, zie 38 f) Johannes, geb. Engelum 22-9-1771, ged. ald. 13-10-1771 g) Aukje, geb. Engelum 2-1-1774, ged. ald. 4-2-1774, overl. Engelum 28-5-1795 h) Klaas, geb. Engelum 3-4-1777, ged. ald. 4-5-1777, tr. (1) Engelum 7-12-1800 Grietje Pieters, tr. (2) Menaldumadeel 12-6-1839 Brechje Ydes Andringa 78 HOEKSTRA, Johannes Wiltjes, geb. Stiens 1756, overl. Ferwerderadeel 14-3-1838, tr. Stiens 1-6-1783 79 Trijntje Berends, geb. Vrouwenparochie 1-3-1757, ged. ald. 5-5-1793, overl. Ferwerderadeel 14-3-1844 Familienamen 1811 Hoekstra, Johannes Wiltjes, Hallum k. Grietje 27, Berber 24, Vroukje 21, Stiens, Wiltje 18, Stiens Mairie Hallum, fol. 46v a) Grietje, geb. Stiens 27-8-1784, ged. ald. 24-10-1784 b) Berber, zie 39 c) Vroukje geb. Vrouwenparochie 23-9-1790, ged. ald. 31-10-1790 d) Wiltje, geb. Hallum 11-9-1793, ged. ald. 3-11-1793 80 GOSLIGA, Wybe Jacobs, geb. Marssum 1738, overl. Menaldumadeel 30-9-1821, tr. Marssum 19-5-1766 81 GOSLIGA, Hiltje Jacobs, geb. Jelsum 5-3-1744, ged. ald. 29-3-1744, overl. Menaldumadeel 9-10-1824 a) Klaas, geb. Marssum 11-1-1772, ged. ald. 19-1-1772 b) Jacob, zie 40 c) Andries, geb. Marssum 2-9-1780, ged. ald. 17-9-1780 82 (VAN AISMA), Klaas Everts, ged. Menaldum 5-4-1733, overl. 1780, tr. Menaldum 19-10-1764 83 Minke Johannes, geb. 1742, ged. Menaldum 2-2-1754, overl. Berlikum 8-3-1813 a) Evert, ged. Menaldum 10-8-1765 b) Evert, geb. Menaldum 10-4-1767, ged. ald. 26-4-1767, overl. Menaldumadeel 4-5-1851 c) Aafke, geb. Menaldum 11-3-1770, ged. ald. 11-4-1770 d) Trijntje, geb. Menaldum 9-3-1773, ged. ald. 18-4-1773 e) Antje, geb. Menaldum 30-6-1776, ged. ald. 8-9-1776, overl. Menaldumadeel 21-9-1849 f) Jeltje, zie 41 88 VAN DER VELDE, Johannes 89 AARTS, Maria Elisabeth a) Gieles, zie 44 90 (GROEN), Gerrit Pijters, ged. Vrouwenparochie 26-3-1741, overl. Oude Dijk onder Vrouwenparochie maart 1787, tr. Vrouwenparochie 17-5-1767 91 Antje Gerrijts, overl. maart 1798 a) Dirkje, zie 45 b) Grietje, geb. Vrouwenparochie 18-2-1768, ged. ald. 13-3-1768, overl. Het Bildt 21-3-1841 c) Wytske, ged. Vrouwenparochie 29-10-1769 d) Pyter (GRONT), ged. Vrouwenparochie 6-5-1770 e) Trijntje, geb. Vrouwenparochie 16-9-1771, ged. ald. 10-11-1771, overl. Het Bildt 18-1-1844 f) Grietje, geb. Vrouwenparochie 20-8-1774, ged. ald. 16-10-1774 g) Pijter, geb. Vrouwenparochie 20-3-1779, ged. ald. 25-4-1779, overl. Het Bildt 22-1-1827, tr. Het Bildt 26-11-1820 Renske Tjepkes Tjepkema h) Hiltje, geb. Vrouwenparochie 14-1-1781, ged. ald. 25-2-1781, overl. Het Bildt 17-9-1846 i) Gerrit, geb. Vrouwenparochie 25-12-1783, ged. ald. 22-2-1784 92 (SANTHUIZEN), Geert Harmens, geb. Sint Jacobiparochie, tr. ald. 16-7-1758 93 Rinsje Cornelis, ged. Vrouwenparochie 25-7-1734 a) Harmen, ged. Sint Jacobiparochie 16-12-1759, overl. Het Bildt 5-5-1831, tr. Sint Annaparochie 8-8-1784 Hiltje Aedes b) Cornelis, ged. Sint Jacobiparochie 25-9-1763, overl. Het Bildt 22-5-1831 c) Akke, geb. Sint Jacobiparochie 20-11-1766, ged. ald. 21-12-1766, overl. Het Bildt 27-12-1827, otr. Berlikum 27-6-1790 Leendert Jelles d) Johannes, zie 46 e) Hykke, geb. Sint Jacobiparochie 23-7-1770, ged. ald. 30-9-1770 f) Arjen, geb. Sint Jacobiparochie 26-5-1773, ged. ald. 11-7-1773, tr. Sint Annaparochie 23-9-1798 Sijke Klazes van Gelder 94 KEYZER, Arjen Hendriks, geb. ca 1735, overl. voor 30-5-1784, tr. Vrouwenparochie 20-5-1758 95 Hendrikje Pijtters, ged. Vrouwenparochie 14-4-1737 a) Hendrik, ged. Vrouwenparochie 11-2-1760 b) Pietje, geb. Vrouwenparochie 1-2-1761, ged. ald. 12-4-1761 c) Antje, geb. Vrouwenparochie 29-10-1762, ged. ald. 5-2-1763, overl. Het Bildt 24-6-1825 d) Fopkje, geb. Vrouwenparochie 7-1-1766, ged. ald. 26-1-1766 e) Hendrik, geb. Vrouwenparochie 8-3-1768, ged. ald. 24-4-1768 f) Lijsbeth, geb. Vrouwenparochie 13-10-1770, ged. ald. 23-12-1770, overl. Het Bildt 1-11-1823 g) Pietje, zie 47 h) Trijntje, geb. Vrouwenparochie 23-2-1778, ged. ald. 12-4-1778 96 Douwe Sioerds, ged. Welsrijp 23-10-1711, op 20-3-1736 lidmaat (met zijn vrouw) te Welsrijp op belijdenis des geloofs, in 1757 wonende in de Buuren, tr. Welsrijp 15-5-1735 97 Yttie Pijters, ged. Zweins 29-9-1715, overl. 1761 Quotisatiekohieren 1749 Douwe Sjoerdsz, Hennaarderadeel Plaats: Welsrijp Omschrijving: soober schoenmaaker Gezin volw: 3 en kind: 4 Aanslag: 26-15-0 Verhoging: Vermogen: Bron: Hennaarderadeel, fol. 27 a) Arjen, ged. Welsrijp 1-1-1736 b) Pytter, zie 48 98 Romke Feikes, geb. Burgwerd, tr. Hichtum 20-4-1738 99 Lutske Foppes a) Feike, ged. Lollum 19-2-1741 b) Grietje, zie 49 c) Trijntje, ged. Lollum 25-10-1744 100 Aede Oedses, schipper, tr. Beetgum 10-3-1720 101 Douwtje Harings, ged. Achlum 8-8-1697 a) Oeds, ged. Beetgum 6-7-1721 b) Brecht, ged. Beetgum 6-6-1723 c) Brecht, ged. Beetgum 12-9-1728 d) Jelle, zie 50 e) Lybrig, ged. Beetgum 23-3-1738 102 Jochem Sjoerds, ged. Menaldum 18-12-1701, tr. Menaldum 18-4-1726 103 Antje Rinses, overl. Menaldus 26-3-1783 a) Sioerdt, ged. Menaldum 16-2-1727 b) Baukje, ged. Menaldum 3-4-1729 c) Sioerdt, ged. Menaldum 22-2-1733 d) Antje, ged. Menaldum 15-1-1736 e) Antje, ged. Menaldum 30-6-1737 f) Baukje, zie 51 104 Sjoerd Sijtses, geb. Engelum ca 1705, overl. voor 28-5-1780, tr. Engelum 4-6-1730 105 Aukje Martens, ged. Engelum 19-9-1706, overl. voor 28-5-1780 a) Cornelis, geb. Beetgum 31-3-1737, ged. Vrouwenparochie 5-5-1775, tr. ald. 10-1-1773 Lysbet Lieuwes b) Marten, zie 76 c) Syds, zie 52 d) Reimer, zie 66 e) Gritje (Grietje), geb. Beetgum 7-11-1748, ged. ald. 28-5-1780, tr. Engelum 26-12-1773 Nanne Sjoerds Terpstra 106 PIERSON, Dirk Piers, van Marrum, tr. Marrum november 1754 107 Trijntje Siemens a) Gerben, geb. Marrum 18-5-1755, ged. ald. 15-6-1755, overl. Menaldumadeel 12-11-1825 b) Sjeuwckje, zie 53 c) Pier, geb. Marrum 26-9-1760, ged. ald. 12-10-1760 d) Sijmen, ged. Marrum 1-1-1764 e) Tjitske, geb. Marrum 10-12-1766, ged. ald. 18-2-1767, overl. Het Bildt 6-4-1835 f) Simon, geb. Marrum 25-1-1771, ged. ald. 15-2-1771 108 Luitjen Obbes, ged. Minnertsga 27-11-1735, bakker, tr. (2) Dronrijp 19-11-1775 Taetske Ages, tr. (1) Dronrijp 29-11-1761 109 Trijntje Johannes, geb. Dronrijp 27-2-1741, ged. ald. 14-1-1754 uit het eerste huwelijk a) Obbe, zie 54 b) Ynske, geb. Dronrijp 16-8-1765, ged. ald. 8-9-1765 c) Johannes, geb. Dronrijp 26-8-1767, ged. ald. 27-9-1767 d) Cornelis, geb. Dronrijp 10-1-1770, ged. ald. 4-2-1770, overl. Menaldumadeel 5-3-1841 uit het tweede huwelijk e) Age, geb. Dronrijp 1-9-1776, ged. ald. 29-9-1776 f) Geertje, geb. Dronrijp 1-9-1778, ged. ald. 27-9-1778, overl. ald. 21-6-1849 g) Mayke, geb. Dronrijp 20-2-1780, ged. ald. 12-3-1780, overl. ald. 13-2-1836 h) Janke, geb. Dronrijp 12-11-1781, ged. ald. 9-12-1781, overl. ald. 10-8-1847 110 Meinte Ages, geb. ca 1735, huisman onder Zweins, overl. ald. 9-3-1777, tr. Zweins/Peins 4-5-1758 111 Eelkje Klaases, geb. Boer 23-9-1738, ged. ald. 5-10-1738 a) Age, geb. Zweins/Peins 8-1-1759, ged. ald. 14-1-1759 b) Klaas, geb. Zweins/Peins 22-10-1760, ged. ald. 26-10-1760 c) Pyttie, ged. Zweins/Peins 13-2-1763 d) Maijke, zie 55 e) Attje, ged. Zweins/Peins 29-3-1767 f) Pytie, ged. Zweins/Peins 6-5-1770 g) Meyle, ged. Zweins/Peins 13-2-1773, ged. ald. 14-3-1773 h) Halbe, geb. Zweins/Peins 7-11-1775, ged. ald. 26-11-1775 i) Meinte, geb. Zweins/Peins 12-10-1777, ged. ald. 2-11-1777 116 Tetman Jelles, ged. Dronrijp 21-9-1721, tr. ald. 11-11-1742 117 Jetske Heerkes a) Jelle, zie 58 b) Trijntje, geb. Dronrijp januari 1746, ged. ald. 6-3-1746 c) Heerke, geb. Dronrijp 15-1-1750, ged. ald. 15-3-1750 d) Leendert, geb. Dronrijp 11-5-1753, ged. ald. 30-4-1756 e) Sjouke, geb. Dronrijp 14-1-1756, ged. ald. 30-4-1756 f) Trijntje, geb. Dronrijp 3-11-1759, ged. ald. 21-12-1759 120 Jurjen Halbes, geb. Stiens 27-4-1710, tr. Vrouwenparochie 17-5-1750 121 Maaike Seerps, geb. Vrouwenparochie a) Halbe, zie 60 b) Jurjentje, ged. Sint Annaparochie 12-1-1753 122 (ALGRA), Pyter Sjoerds, tr. Dronrijp 25-2-1742 123 HEREMA, Sjoerdje Jans, geb. Schingen ca 1717 a) Jiskjen, geb. Dronrijp 12-10-1746 b) Jan, geb. Dronrijp 26-1-1749 c) Jan, ged. Zweins 8-1-1753 d) Jantje, zie 61 e) Sjoert, ged. Zweins 22-8-1756 f) Baukje, geb. Zweins 4-1-1759, ged. ald. 14-1-1759 g) Sjoertie, geb. Zweins 26-3-1760, ged. ald. 30-3-1760 h) Sjoerd, geb. Zweins 16-3-1762, ged. ald. 22-3-1762 124 Lykle Tjallings, geb. ca 1724, overl. voor 1805, tr. (1) Marrum 14-11-1744 Trijntje Pijtters, tr. (2) Britsum 1763 125 Sietske Lieuwes uit het eerste huwelijk a) Grietje, ged. Marrum 30-7-1745 b) Tjitske, ged. Marrum 1-1-1747 c) Tjalling, geb. Britsum 25-4-1760, ged. ald. 25-5-1760 uit het tweede huwelijk d) Trijntje, ged. Britsum 30-12-1763 e) Pytie, ged. Britsum 25-5-1765 f) Tjalling, zie 62 g) Lieuwe, geb. Britsum 23-5-1771, ged. ald. 14-7-1771 h) Grietje, geb. Britsum 16-8-1774, ged. ald. 25-9-1774, overl. Leeuwarderadeel 4-7-1839, tr. Britsum 5-6-1803 Tjebbe Jelles Hiemstra
generatie 8
128 Gerben Piers, geb. Wanswerd ca 1694, overl. Beetgum 24-3-1783, op 16-8-1737 wonende op de Dyksterhuizen onder Beetgum, in mei 1765 wonende bij de molen, tr. Beetgum 8-5-1729 129 HESLINGA, Wijke Scheltes, geb. Beetgum 1708, overl. ald. 23-7-1804 a) Pier, ged. Beetgum 12-2-1730 b) Pieter, ged. Beetgum 1-6-1733, tr. Beetgum 18-4-1762 Baukje Baukes c) Schelte, geb. ca 1735, tr. Marssum 1-6-1755 Geertje Gerbens d) Haentie, ged. Beetgum 13-7-1738 e) Antie, ged. Beetgum 29-11-1739 f) Klaas, zie 64 g) Jakob, ged. Beetgum 12-5-1743, overl. Beetgum 25-8-1814, tr. ald. 23-5-1768 Aafke Baukes Heslinga h) Eelke, ged. Beetgum 3-7-1746 i) Jarich, ged. Beetgum 25-1-1750 j) Grietie, ged. Beetgum 16-7-1752 130 Sipke Jans, ged. Hitzum 13-1-1709, tr. 131 HESLINGA, Pytje Petrus, ged. Boksum 28-9-1721 a) Taetske, zie 65 b) Haukje, geb. Hitzum 5-3-1745 c) Antje, geb. Hitzum 6-10-1746 d) Petrus, geb. Boksum 28-9-1749, ged. ald. 5-10-1749 e) Jacomijntje, ged. Boksum 13-5-1753 132 = 104 Sjoerd Sijtzes 133 = 105 Aukje Martens 134 TOLSMA, Wopke Doekeles, ged. Marssum 6-11-1709, overl. voor 8-3-1787, tr. Marssum 20-5-1742 135 BANDER, Wyntje Hanses (ook genaamd Swyntje Hanses, Wintie Baldersz), 11-5-1747 op belijdenis des geloofs aangenomen te Marssum-Wintie Baldersz huisvrouw van Wopke Doekeles Tolsma, in mei 1748 wonende over de dyk, overl. Marssum 8-3-1787 a) Doecle, ged. Marssum 24-5-1744 b) Antje, ged. Marssum 30-1-1746 c) Jeltje, zie 67 d) Doekele, geb. Marssum 28-11-1749, ged. ald. 14-12-1749 e) Eelkje, geb. Marssum 22-10-1751, ged. ald. 31-10-1751, tr. Sjoerd Johannes Osinga 136 Andries Ages, geb. ca 1700, tr. 137 Ijtie Melles, ged. Oosterbierum 2-8-1704 a) Trijntje, ged. Minnertsga 10-1-1723 b) Lijsbet, ged. Oosterbierum 4-11-1725 c) Rinske, ged. Oosterbierum 11-4-1728 d) Aage, ged. Oosterbierum 23-10-1729 e) Aage, ged. Oosterbierum 19-9-1734 f) Age, zie 68 140 Gerrit Jelles, ged. Oosterbierum 6-10-1700, tr. voor 1725 141 Antje Tanes, ged. Dongjum 25-9-1698 a) Jelle, ged. Oosterbierum 19-7-1725 b) Tane, ged. Oosterbierum 14-8-1729 c) Aaltje, ged. Oosterbierum 21-5-1730 d) Tane, zie 70 e) Hebbe, ged. Oosterbierum 19-2-1736 f) Botje, ged. Oosterbierum 30-3-1738 142 Pijtter Dircks 143 Beitske Hessels, geb. ca 1710, gedoopt op belijdenis des geloofs Tzummarum 1-2-1732 a) Froukjen, zie 71 148 Ferk (Ferck) Jacobs, tr. (1) Engelum 28-1-1694 Antie Ijes, tr. (2) Engelum 13-9-1705 149 Jancke Willems uit het tweede huwelijk a) Willem, ged. Engelum 3-10-1706 b) Jacob, geb. ca 1708, tr. Engelum 13-5-1731 Tjitske Roimers c) Jan, ged. Engelum 29-11-1718, overl. Beetgum 5-3-1793 d) Peeter, ged. Beetgum 8-3-1722 e) Lysbert, ged. Beetgum 29-6-1725 150 Gerrit Jelles a) Lybrig, zie 75 152 = 104 Sjoerd Sijtzes 153 = 105 Aukje Martens 154 KUIK, Dirk Johannes, ged. Sint Annaparochie 12-12-1697, tr. (1) Sint Annaparochie 26-12-1721 Willemtje Heins, tr. (3) ald. 31-8-1738 Rinske Bartels, tr. (2) Vrouwenparochie 11-11-1731 155 Fike (Fijke) Klazes, geb. Sint Jacobiparochie 1705 uit het eerste huwelijk a) Reinschke, ged. Sint Annaparochie 7-2-1723, otr. Vrouwenparochie 21-5-1747 Jacob Bartels b) Maartje, ged. Sint Annaparochie 10-6-1725 c) Aachje, ged. Sint Annaparochie 1-10-1727 uit het tweede huwelijk d) Johannes, ged. Sint Annaparochie 3-8-1732 e) Johannes, ged. Sint Annaparochie 4-10-1733 f) Maartje, ged. Sint Annaparochie 4-10-1733 g) Maartje, zie 77 h) Johannes, ged. Sint Annaparochie 7-3-1737, otr. ald. 15-7-1764 Houkje Jelles Stiensma uit het derde huwelijk i) Hendrikje, ged. Sint Annaparochie 26-6-1740 j) Dirk, ged. Sint Annaparochie 11-3-1742 k) Bartel, ged. Sint Annaparochie 9-8-1744, tr. ald. 20-11-1774 Tytje Harings Bontekoe l) Hendrikje, ged. Sint Annaparochie 5-6-1746, tr. ald. 27-4-1777 Anne Jacobs van der Laan m) Elske, ged. Sint Annaparochie 22-9-1748, tr. ald. 28-4-1771 Jan Jacobs Kuiken n) Grietje, ged. Sint Annaparochie 11-10-1750, overl. Het Bildt 28-4-1822, tr. Sint Annaparochie 17-8-1783 Gerben Jacobs van der Laan o) Jan, ged. Sint Annaparochie 18-2-1753, overl. ald. 3-4-1816, tr. (1) Sint Annaparochie 4-9-1785 Trijntje Piers, tr. (2) ald. 14-12-1788 Albertje Pieters 156 (HOEKSTRA), Wiltje Johannes, geb. ca 1725, tr. Leeuwarden (Galileeerkerk) 22-2-1750 157 Berber Jacobs a) Arriaantje, geb. Jelsum 15-11-1750, ged. ald. 13-12-1750 b) Johannes, zie 78 c) Jacob, geb. ca 1764, overl. Ferwerderadeel 22-1-1823 164 Evert Klazes, tr. Menaldum 18-5-1732 165 Trijntje Harings a) Klaas, zie 82 b) Pietje, ged. Menaldum 26-6-1735 c) Jeltje, ged. Menaldum 21-2-1740 166 Johannes Haeres, tr. Menaldum 25-5-1738 167 Aafke Philippus a) Maartje, geb. 1739, ged. Menaldum 2-2-1754 b) Minke, zie 83 c) Haere, geb. Menaldum 1744, ged. ald. 2-2-1754 d) Philippus, geb. juni 1751, ged. Menaldum 2-2-1754 180 Pijter Dirks, geb. St. Annaparochie ca 1710, tr. Vrouwenparochie 22-7-1636 181 Trijntje Fensens, ged. Vrouwenparochie 30-12-1708 a) Antje, ged. Vrouwenparochie 10-6-1737 b) Dirk, ged. Vrouwenparochie 24-8-1738 c) Gerrijt, ged. Vrouwenparochie 23-8-1739 d) Gerrijt, ged. Vrouwenparochie 26-3-1741, zie 90 e) Yede, ged. Vrouwenparochie 11-3-1742 f) Japke, ged. Vrouwenparochie 10-2-1743 g) Jacob, ged. Vrouwenparochie 25-5-1744 h) Janke, ged. Vrouwenparochie 19-12-1745 i) Claas, ged. Vrouwenparochie 14-5-1747 186 Cornelis Tjepkes, geb. Vrouwenparochie ca 1703, tr. Vrouwenparochie 3-10-1728 187 Rinske Johannes, ged. Vrouwenparochie 2-10-1701 a) Antje, ged. Vrouwenparochie 12-6-1729 b) Tjepke, ged. Vrouwenparochie 7-9-1732 c) Rinsje, zie 93 d) Jannigje, ged. Vrouwenparochie 21-7-1737 ouder dan een half jaar 190 Pijter Ottes, geb. Oudebiltzijl, ged. Vrouwenparochie 21-3-1706, tr. ald. 14-3-1734 191 Fopkje Eijntes a) Lijsbert, ged. Vrouwenparochie 14-11-1734 b) Hendrikje, zie 95 192 Sjoerd Douwes Pijtters, ged. Welsrijp 25-1-1685, tr. ald. 3-4-1711 193 Gertje Sijbrens, minne van ds., won. in ds. achterkamer a) Douwe, zie 96 194 RADINGA, Pijtter Alberts, ged. Zweins 6-8-1682, tr. ald. 14-4-1709 195 Trijntje Pykes, ged. Zweins 6-3-1687, overl. ald. 12-4-1729 a) Albert, ged. Zweins 25-1-1711, overl. ald. 21-5-1711 b) Hyltje, ged. Zweins 12-3-1713 c) Yttie, zie 97 d) Akke, ged. Zweins 15-4-1718, overl. ald. 15-5-1718 202 Haring Jelles, ged. Achlum 10-2-1665, tr. Menaldum 13-5-1688 203 Brecht Hessels, van Menaldum a) Douwtje, zie 101 b) Jelle, ged. Achlum 20-11-1701 c) Simen, ged. Achlum 25-11-1703 204 Sioerd Johannes, lidmaat te Menaldum 1698, met zijn vrouw, tr. 205 Antje Jochems a) Tjietske, ged. Menaldum 25-8-1700 b) Johannes, ged. Menaldum 20-3-1701 c) Jochem, zie 102 d) Sytske, ged. Menaldum 25-2-1703 e) Jacob, ged. Menaldum 6-4-1704, tr. ald. 10-2-1732 Trijntje Sjoerds f) Jeltje, ged. Menaldum 26-12-1705 210 Marten Alberts, geb. Engelum ca 1662, tr. Engelum 8-5-1687 211 Auck Roimers, ged. Engelum 25-12-1668 a) Antie, ged. Engelum 12-8-1688 b) Albert, ged. Engelum 5-11-1689 c) Albert, ged. Engelum 23-11-1692 d) Albert, ged. Engelum 4-3-1694 e) Roimer, ged. Engelum 15-9-1695 f) Roimer, ged. Engelum 25-12-1696 g) Antie, ged. Engelum 25-9-1698 h) Roimer, ged. Engelum 14-4-1700 i) Antie, ged. Engelum 10-9-1702 j) Aukje, zie 105 216 Obbe Luitjens, geb. ca 1700, tr. (1) Franeker 24-4-1723 Pyttie Jans, tr. (2) Minnertsga 3-8-1732 217 WASSENAAR, Geertje Cornelis, ged. Marrum 25-7-1710 uit het eerste huwelijk a) Luitjen, ged. Minnertsga 5-3-1724 b) Janke, ged. Minnertsga 21-5-1725 c) Janke, ged. Minnertsga 24-8-1727 uit het tweede huwelijk d) Cornelis, ged. Minnertsga 23-8-1733 e) Luijtjen, zie 108 f) Pijter, ged. Minnertsga 20-3-1740 g) Haaijtsje, ged. Minnertsga 12-2-1741 h) Hein, ged. Minnertsga 10-3-1743 i) Janke, ged. Minnertsga 24-10-1745 218 Johannes Roelofs, schuitevaarder, tr. 219 Ynske Hayes a) Trijntje, zie 109 b) Jantje, geb. Dronrijp 11-1-1744, ged. ald. 14-1-1754 c) Corneliske, geb. Dronrijp 1-6-1747, ged. ald. 14-1-1754 d) Roelof, geb. Dronrijp 19-12-1753, ged. ald. 14-1-1754 222 Klaas Heins, tr. 223 Pyttie Halbes a) Eelkje, zie 111 b) Hein, geb. Boer 25-2-1736, ged. ald. 2-3-1736 c) Halbe, ged. Boer 18-4-1740 d) Halbe, geb. Schalsum 19-3-1741, ged. Ried 16-4-1741 232 Jelle Tetmans, misschien gedoopt te Nijland 12-3-1693 asls zoon van Tetman Jelles en Trijntje Harmens (x Nijland 13-2-1681), tr. Britswerd 25-9-1720 233 Siouckje Willems a) Tetman, zie 116 b) Trijntje, ged. Dronrijp 11-7-1723 c) Willem, ged. Dronrijp 26-4-1733, tr. Beetgum 6-1-1757 Geertje Heerkes 240 Halbe Jurjens, tr. (2) Stiens 14-12-1732 Grijtje Jetses, tr. (1) ald. 20-10-1695 241 Eelk Aarjans a) Arjen, ged. Stiens 8-11-1696 b) Pytter, ged. Stiens 8-1-1699 c) Pytter, ged. Stiens 25-2-1700 d) Maaike, ged. Stiens 2-10-1701 e) Zely, ged. Stiens 27-4-1704 f) Lysbeth, ged. Stiens 18-9-1707 g) Jurjen, zie 120 h) Pyttie, ged. Stiens 10-2-1713 246 HEREMA, Jan Jelles, geb. ca 1698, tr. 247 Baukje Dirks, overl. 1777 a) Sjoerdtje, zie 123 b) Grijtje, tr. Dronrijp 30-3-1760 Marten Jans c) Jelle, tr. Siets Heerkes d) Geertje, tr. Engelum 4-2-1748 Halbe Sjoerds e) Hieke f) Reiner 250 Lieuwe Taekes, geb. ca 1703, lidmaast te Britsum 12-5-1739, overl. na 1772, tr. Britsum 18-8-1726 251 Pijttrick Eelkes Quotisatiekohieren 1749 Lieuwe Teekes, Leeuwarderadeel Plaats: Britsum Omschrijving: arbeyder Gezin volw: 3 Aanslag: 11-13-0 Bron: Leeuwarderadeel, fol. 37 a) Eelke, ged. Britsum 23-3-1727 b) Eelke (Eeltje), geb. Britsum 1-10-1728, ged. ald. 3-10-1728, tr. Britsum 23-5-1756 Teuntje Rienks c) Hiltje, ged. Britsum 16-2-1731 d) Sijtske, zie 125 254 VONK, Syne (Siene) Jans, ged. ?Cornjum 16-11-1688, executeur, tr. Stiens 12-1-1721 255 Yttje Jans (of Pieters), van Stiens a) Jan, geb. Stiens 16-10-1721, ged. ald. 19-10-1721, tr. (1) Hijum 13-4-1749 Sjoukjen Jans, tr. (2) Stiens 2-3-1777 Antie Jans b) Pieter, ged. Stiens 15-7-1724 c) Baukje, zie 127
generatie 9
256 Pier Watzes, tr. 257 Antje Jarichs a) Gerben, zie 128 258 HESLINGA, Schelte Jacobs, geb. Boksum ca 1675 derde proclamatie Drogeham Harkema Opeinde 15-7-1703 259 Eelkjen Claases a) Claas, ged. Beetgum 1707 b) Wijke, zie 129 c) Jacob, tr. Boksum 4--5-1732 Geertje Dirks d) Tetje, tr. Blessum na 4-8-1742 Jacob Pijbes e) Matheus, ondertr. Boksum 30-12-1742 Janke Sakes, ondertr. (2) Boksum 23-4-1746 Trijntje Gerrits 260 Jan Intes (Entes), ged. Ried 20-3-1670, kerkvoogd en diaken, tr. 261 Taetske Freercks, ged. Hitzum 4-12-1681 a) Inte, ged. Hitzum 17-9-1702 b) Houckjen, ged. Hitzum 5-4-1706 c) Sipke, see 130 d) Antje, ged. Hitzum 20-12-1711 e) Trijntje, ged. Hitzum 15-9-1715 262 HESLINGA, Petrus Jacobs, geb. ca 1674, tr. Tzum 24-3-1704 263 Antje Gerrits a) Pytje, see 131 268 Doekele Wopkes, geb. ca 1683, lidmaat te Marssum op belijdenis 22-2-1709, hebbende alvorens (als van menniste afcomst zynde) het bontteken des doops ontfangen en Jeltje Auckes zijn huisvrouw, tr. Marssum 30-3-1704 269 Jeltje Auckes a) Wopke, zie 134 b) Aucke, ged. Marssum 19-6-1712, overl. ald. 2-12-1782, tr. Marssum 15-1-1741 Zytske Minnes Cuperus c) Klaas, ged. Marssum 18-11-1714, tr. Sybrich Jacobs d) Hendrick, ged. Marssum 6-12-1716, tr. (1) Marssum 21-4-1754 Mintje Minnes Cuperus, tr. (2) Engelum 6-9-1761 Dieucke Foppes e) Eelkjen, ged. Marssum 4-6-1719, tr. Franeker 8-10-1747 Sijmen Sijmens Ouda f) Hendrik, ged. Marssum 21-9-1721 g) Doekele, ged. Marssum 17-10-1723 h) Doekele, ged. Marssum 10-6-1725 i) Jeltie, ged. Marssum 2-1-1729 274 Melle Riencks, afkomstig Tzum, tr. Tzum 20-7-1684 275 Rinske Cornelis, afkomstig Menaldum a) Rienk, ged. Tzum 5-7-1685 b) Antje, ged. Tzum 8-7-1688 c) Krelis, ged. Oosterbierum 13-10-1694 d) Maike, ged. Oosterbierum 24-1-1697 e) Grietje, ged. Oosterbierum 16-4-1699 f) Ijttje, zie 137 280 Jelle Tjeerds, geb. ca 1668, overl. Oosterbierum 1716 281 Botje Anes, geb. Oosterbierum 1670, overl. voor 1758 a) Tjeerd, ged. Oosterbierum 26-5-1695 b) Ane, ged. Oosterbierum 18-7-1697 c) Gerrit, zie 140 d) Riemer, ged. Oosterbierum 3-2-1704 282 Tane Ypes, geb. aan de Halle 16 of 17 september, ged. Wijnaldum 25-10-1665, tr. 283 TJESMA, Aaltje Hebbes, ged. Menaldum 2-5-1669, overl. ald. 21-9-1727 a) Antje, zie 141 b) Trijntje, ged. Dongjum 11-9-1701 c) Hebbe, ged. Dongjum 10-2-1704 d) Ype, ged. Dongjum 10-2-1704 e) Hebbe, ged. Dongjum 22-5-1707 296 Jacob Jans, geb. Firdgum ca 1642, mogelijk eerste huwelijk Engelum 3-1-1664 Eelck Fransen, tr. Engelum 3-10-1669 297 Jeltie Ferks, ged. Engelum 12-11-1643, meid bij Grovestins te Engelum uit het huwelijk met Jeltie Ferks a) Ferk, ged. Engelum 25-6-1673, zie 148 b) Antie, ged. Engelum 12-3-1676 c) Dieuwer, ged. Engelum 9-2-1679 d) Martsen, ged. Engelum 12-3-1682 e) Gosse, ged. Engelum 4-5-1684 f) Lysbeth, ged. Engelum 24-7-1687 308 KUIJK, Johannes Dirks, geb. Vrouwenparochie september 1659, ged. ald. 25-9-1659, gemeenteontvanger en boer te Sint Annaparochie, tr. Sint Jacobiparochie 15-9-1695 309 Hendrikje Freerks,geb. ca 1670 a) Dirk, zie 154 b) Claas, ged. Sint Annaparochie 26-12-1700 c) Johannes, ged. Sint Annaparochie 10-8-1703 d) Lijsbeth, ged. Sint Annaparochie 13-3-1707 e) Grijtje, ged. Sint Annaparochie 9-11-1710 310 Claas Danckerts, van Oude Zijl, overl. Sint Jacobiparochie voor 1713, tr. Sint Jacobiparochie 20-12-1696 311 KUIKEN, Maartje Jacobs, geb. ca 1670, overl. Sint Jacobiparochie 20-1-1729 a) Willem, overl. 23-5-1723 b) Take c) Jan d) Fike, zie 155 362 Fense Jans, tr. (1) NN, tr. 2 363 NN uit het eerste huwelijk a) Jan, ged. Vrouwenparochie 23-8-1685 b) Antie, ged. Vrouwenparochie 21-11-1686 c) Grietie, ged. Vrouwenparochie 26-2-1688 uit het tweede huwelijk d) Baucke, ged. Vrouwenparochie 20-9-1696 e) Geesie, ged. Vrouwenparochie 18-2-1700 f) Pijter, ged. Vrouwenparochie 4-5-1704 g) Trijntje, ged. Vrouwenparochie 30-12-1708, zie 181 374 Johannes Jacobs, ged. Vrouwenparochie 24-5-1670, tr. Vrouwenparochie 10-4-1696 375 Antje Cornelis a) Rinsie, ged. Vrouwenparochie 3-1-1697 b) Rinsie, ged. Vrouwenparochie 22-5-1698 c) Rinske, zie 187 d) Tieetske, ged. Vrouwenparochie 3-5-1705 e) Cornelis, ged. Vrouwenparochie 27-2-1707 f) Tieetske, ged. Vrouwenparochie 3-4-1712 380 Otte Douwes, tr. Vrouwenparochie 12-8-1703 381 Hendrickje Pytters a) Jelte, ged. Vrouwenparochie 11-7-1704 b) Pijter, zie 190 384 Douwe Pytters, ged. Welsrijp 5-9-1658, lidmaat (met zijn vrouw Aeght) op belijdenis des geloofs te Welsrijp 9-3-1684, tr. (2) Welsrijp 18-5-1699 Beerntie Tiercks, tr. (1) Baijum 2-12-1683 385 Aeght Sjoerds uit het eerste huwelijk a) Sioerd, zie 192 b) Duyck, ged. Welsrijp 28-11-1686 c) Outger, ged. Welsrijp 29-1-1689 d) Duyck, ged. Welsrijp 26-1-1690 e) Jetse, ged. Welsrijp 4-6-1693 f) Anne, ged. Welsrijp 10-5-1696 388 RADDINGA, Albartus Pieters, in 1686 schooldienaar te Peins, overl. Franeker 27-11-1709, tr. 389 Sjouk Renses, vertrokken met attestatie van Zweins op Franeker 4-12-1713, overl. 26-11-1727 (volgens lidmaatlijst) of op 26-12-1727 (lijst van doden) a) Pytter, zie 194 b) Rinse, ged. Zweins 3-10-1686 390 Pyke Claes, overl. Zweins 23-2-1732, tr. voor 1684 391 Idtje Tjeerds, overl. Zweins 25-10-1730 a) Trijntje, ged. Zweins 21-12-1684 b) Trijntje, zie 195 404 Jelle Douwes 405 Jed Jacobs a) Meynu, ged. Achlum 26-9-1658 b) Jannetje, ged. Achlum 8-4-1660 c) Douwe, ged. Achlum 24-8-1662 d) Haring, zie 202 422 Roymer Aukes, geb. Wirdum ca 1641, overl. Engelum voor 1713, tr. (2) Engelum 28-9-1684 Sjouk Euwes, tr. (3) Engelum 22-6-1704 Gretske Douwes, tr. (1) Engelum 25-1-1668 423 Antje Foppes, ged. Engelum 9-4-1647, overl. voor 28-9-1684 uit het eerste huwelijk a) Auck, zie 211 b) Foppe, ged. Engelum 9-8-1674 c) Aucke, ged. Engelum 23-9-1677 uit het tweede huwelijk d) Claesje, ged. Engelum 26-7-1685 e) Antje, ged. Engelum 15-5-1687 f) Euwe, ged. Engelum 13-10-1689 g) Johannes, ged. Engelum 20-11-1692 h) Johannes, ged. Engelum 23-9-1694, overl. Beetgum 30-1-1776, tr. Engelum 13-12-1722 Jantjen Claasen i) Siouk, ged. Engelum 6-3-1698 uit het derde huwelijk j) Sjouk, ged. Engelum 4-10-1705 k) Tjitske, ged. Engelum 18-3-1708 l) Douwe, ged. Engelum 1-8-1710 m) Grytje, ged. Engelum 26-12-1711 432 Lutzen (Luijtjen) Obbes 433 Janke Haytzes a) Obbe, zie 216 502 Eelke Ates, ged. Britsum 7-2-1658, tr. (1) Jelsum 3-2-1684 Aafke Gerbens, tr. (2) Britsum 1-5-1698 503 Swaantje Jans a) Pijttrik, zie 251 508 FONK, Jan Dirckx, executeur van de grietenij Leeuwarden, tr. 509 NN a) Dirck, ged. Cornjum 7-9-1687 b) Syne, zie 254 c) Jeltie, ged. Cornjum 13-4-1690 d) Nanne, ged. Cornjum 2-8-1691 e) Arien, ged. Cornjum 8-1-1693, ondertrouw Stiens 13-9-1725 Janke Everts f) Trijntje, ondertrouw Stiens 23-6-1715 Reinder Outgers
generatie 10
516 HESLINGA, Jacob Klazes, geb. ca 1640, tr. (attestatie afgegeven 8-2-1663 Marssum) 517 METSMA, Hainsck Mattheus, van Boksum a) Schelte, zie 258 b) Petrus, zie 262 520 Inte Wyntsens, geb. ca 1630, tr. Ried 18-12-1653 521 Antje Gerbens, geb. ca 1630 a) Ridduw, ged. Ried 17-12-1654, tr. Tzum 30-4-1682 Klaas Meinerts b) Wynsen, ged. Franeker 19-12-1658 c) Jan, zie 260 522 Freerk Wouters, mr. snyder, tr. 523 Houk Pyters a) Trijntje, ged. Hitzum 12-1-1679 b) Taetske, zie 261 c) Sipke, ged. Hitzum 4-5-1684 524 = 516 Heslinga, Jacobus Claeses 525 = 516 Metsma, Hainsck Mattheus 536 TOLSMA, Wopke Rinnerts, tr. Marssum 7-2-1683 537 ANGAMA, Eelkje Doekeles a) Doekele, zie 268 b) Rinnert, tr. Marssum 21-10-1725 Antje Sijbrens Sijboltsma 538 Aucke Willems, geb. Franeker ca 1658, overl. 1693, tr. Franeker 17-5-1682 539 Antie Hendricx, geb. ca 1660 a) Jeltje, zie 269 562 Ane Riemers, overl. Tzummarum 1694, tr. 563 Bottje Gerbens, geb. Firdgum a) Bottje, zie 281 564 Ype Tanes, geb. Oosterwierum ca 1640, tr. 565 Trijntje Simens a) Tane, zie 282 566 TYESMA, Hebbe Jans, geb. Menaldum ca 1635, tr. (1) Reyncke Simkes Brunia, tr. (2) Schalsum 25-12-1661 567 (DOOMA?), Jent Dircks, geb. Koehool onder Sexbierum ca 1632, overl. Menaldum 15-5-1695 a) Jan, ged. Menaldum 16-12-1666 b) Aaltje, zie 283 c) Reinsk, ged. Menaldum 2-5-1669 d) Jeltie, ged. Menaldum 1-10-1671 e) Trijntje, ged. Menaldum 1-10-1671 f) Dirck 594 Ferk Djurres, geb. ca 1610, boer te Marssum op stem nr 30, ondertrouw Marssum 10-12-1631 595 Martsen Sjoerds (Sijoerds) a) Tryntje, ged. Marssum 23-9-1632 (doop hefster Antie Alofs) b) Gosse, ged. Marssum 14-9-1634 (doop hefster Antie Alofs) c) Tietske, ged. Marssum 26-2-1637 (doop hefster Tryn Djurres, vaders moeder) d) Tietske, ged. Marssum 9-9-1638 e) Sijoerd, ged. Marssum 30-11-1640 f) Jeltje, zie 297 g) Diuke, ged. Marssum 18-10-1646 (doop hefster Tryntie Djures, vaders moeder) h) ?Antie, ged. Marssum 31-5-1658 616 Dirk Dirks, tr. Vrouwenparochie 26-9-1652 617 Liesbeth Johannes a) Dirk, ged. Vrouwenparochie 16-12-1655 b) Johannes, ged. Vrouwenparochie 13-9-1657 c) Johannes, zie 308 d) Jan, ged. Vrouwenparochie 9-6-1661 e) Maek, ged. Vrouwenparochie 18-7-1662 618 Freerk Willems, volmacht te Sint Jacobiparochie 1688, tr. 619 Adriaantje Barthouts Cornelisdr. a) Hendrikje, zie 309 620 Danckaert Takes, geb. ca 1625, schipper en koopman, overl. Oude Bildtzijl 21-4-1706, tr. Vrouwenparochie 6-1-1650 621 Feijcke Clazes, overl. maart 1692 a) Claes, zie 310 622 KUIKEN, Jacob Jans, tr. 623 LONDT, Neeltje Willems Dircx a) Maartje, zie 311 748 Jacob Sydses, geb. Ferwerd, tr. Vrouwenparochie 21-1-1649 749 Rints Jisses, geb. Oude Bildtzijl a) Aeltie, ged. Vrouwenparochie 19-9-1658 b) Antje, ged. Vrouwenparochie 19-9-1658 c) Mayke, ged. Vrouwenparochie 19-9-1658 d) Ysse, ged. Vrouwenparochie 22-2-1663 e) Trijntje, ged. Vrouwenparochie 30-4-1665 f) Johannes, zie 374 768 Pytter Annes, geb. Welsrijp ca 1624, tr. Welsrijp 24-6-1649 769 Doyck Douwes a) Douwe, ged. Welsrijp 7-4-1650 b) Douwe, ged. Welsrijp 3-12-1654 c) Douwe, zie 384 d) Tettie, ged. Welsrijp 11-5-1662 e) Tet, ged. Welsrijp 3-7-1664 770 Syoerdt Syoerdts, tr. 771 Feyck Jetses a) Aeght, zie 385 844 Aucke Willems, geb. ca 1598, overl. voor 1645, tr. Leeuwarderadeel (gerecht) 6-7-1622 845 Auck Roimers, van Swichum, overl. Wirdum voor 1647 a) Roymer, zie 422 846 Foppe Tierdts, tr. Engelum 22-3-1641, maar eerste proclamatie was 11-5-1641??? 847 Trijntje Broers (Trijntje Martens 1649, 1651, 1654) Menaldumadeel, huwelijken 1641 Vermelding: Eerste proclamatie op 11 mei 1641 Man : Foppe Tierdts afkomstig van Engelum Vrouw : Trijntie Broers afkomstig van Engelum Menaldumadeel, huwelijken 1641 Vermelding: Bevestiging huwelijk op 22 maart 1641 Man : Foppe Tierdts afkomstig van Engelum Vrouw : Trijntie Broers afkomstig van Engelum a) Antje, zie 423 b) Tyedts, ged. Engelum 9-4-1647 c) Gatske, ged. Engelum 8-4-1649 d) Broer, ged. Engelum 11-2-1651 e) Gaatske, ged. Engelum 17-2-1654 1004 Ate Eelckes, ged. Britsum 30-10-1631, lidmaat met vrouw te Britsum 1651, tr. Britsum 27-5-1655 1005 Hiske Claases, ged. Britsum 29-3-1630 a) Eelke, ged. Britsum 18-1-1657 b) Eelke, zie 502 c) Jantje, ged. Britsum 24-4-1659 d) Diu, ged. Britsum 24-4-1664 e) Jetske, ged. Britsum 22-7-1666 f) Jetske, ged. Britsum 27-10-1667 g) Claes, ged. Britsum 27-10-1667
generatie 11
1032 HESLINGA, Claes Sybrens, geb. ca 1600, overl. Marssum ca 1670, tr. Leeuwarden 1629 1033 HIDDINGA, Tet Hobbes, geb. Pingjum, overl. voor 1682 a) Jacobus, zie 516 1034 METSMA, Mattheus Pytters, overl. na 1663 1035 DIORREMA, Gerlandtie Scheltes, overl. na 1652 a) Hainsck, zie 517 1042 Gerben Jans, geb. Ried, overl. Schingen na 1667, tr. ca 1629 1043 Pyttie Ruyrts, overl. na 1652 a) Antje, zie 521 1072 TOLSMA, Rinnert Wopkes, geb. Welsrijp ca 1600, tr. Welsrijp 21-1-1627 1073 Jets Claeses a) Wopke, zie 536 1074 ANGAMA, Doekele Oenes, geb. Oosterlittens ca 1629 1075 Impck Pyters a) Eelck, zie 537 1076 Willem Harmens, tr. Franeker 27-11-1653 1077 Geertje Sijbolts a) Aucke, zie 538 1124 Riemer Anes, overl. Firdgum voor 1655, tr. voor 1628 1125 Hill Olpherts, overl. 1619 a) Ane, zie 562 1126 Gerben Gerrits, overl. Dronrijp voor 1667 1127 Griet Ijsbrands, overl. Dronrijp voor 1678 a) Bottje, zie 563 1132 TYESMA, Jan Yghes, geb. Menaldum ca 1600, overl. na 1640, tr. voor 1631 1133 TIEPPENBOER, Aeltie Wybes, geb. ca 1605, overl. Menaldum 19-3-1667 a) Hebbe, zie 566 1188 WIGLAMA (HARINGSMA), Djurre Gosses, geb. ca 1585, boer, eigenaar en gebruiker stem nr 3 te Engelum, overl. na 1640, tr. 1189 WIGLEMA, Trijn Jorryts (Djures), geb. ca 1585, overl. na 1646 a) Ferk, zie 594 b) Gosse c) Jorryt d) Jan e) Beatrix f) Pietje 1232 KUICK, Dirk Jans, geb. ca 1590, overl. voor 1635, tr. Beetgum 15-3-1618 1233 Marichie Dirks a) Dirk, zie 616 1236 Willem Jan Daems, geb. Het Bildt ca 1615, tr. 1237 TIETZA, Cuneira Jans a) Freerk, zie 618 1238 Barthout Cornelis, landbouwer, volmacht te Sint Jacobiparochie 1653-1654, tr. 1239 Trijntje Walings a) Adriaantje, zie 619 1242 Claas Jans, tr. 1243 Trijntje Tjiepkes a) Feijck(j)e, zie 621 1246 Willem Dirk Arjens, geb. ca 1606, tr. 1247 LONT, Machtelt Arjens a) Neeltje, zie 623 1690 Roymer Tetmans, overl. Swichum voor 1604 1699 Aeff Jelledr. a) Auck, zie 845 2008 Eelcke Ates (Aetis), ged. Britsum 17-7-1614, tr. 2009 Diu Jacobs a) Ate, zie 1004 2010 Claes Thijssens, tr. (2) Britsum december 1645 Rins Aggis, tr. (3) (otr.) Schalsum 3-9-1660 Tiets Lammerts, tr. (1) Britsum19-4-1629 2011 Jantie Alberts uit het eerste huwelijk a) Hiske, zie 1005 b) Tijs, ged. Britsum 4-3-1632 c) Tijs, ged. Britsum 2-6-1633, tr. Aaltje Pijtters d) Aecht, ged. Britsum 20-9-1635 e) Albert, ged. Britsum 10-12-1637, ondertrouw Leeuwarden 14-4-1667 Grietje Broers f) Heercke, ged. Britsum 25-9-1642, tr. (1) Tietske Pieters, tr. (2) Semk Jans
generatie 12
2064 Sibren Hanses, geb. Hidaard ca 1570, tr. voor 1600 2065 Rixt Sjoerds, overl. tussen 1616 en 1620 a) Claes, zie 1032 2066 Hobbe Jelbes, boer op "Nijehuyster sate", woont Pingjum 1592-1632 a) Tet, zie 1033 2068 MESTRA, Pieter Jans, geb. Hempens 1553, overl. Hempens 1638, tr. 2069 METSMA, Eets (Jets) Piers, geb. Hempens 1565, overl. Hempens 1613 a) Mattheus, zie 1034 2070 DIORREMA, Schelte Sipkes, overl. Boksum januari 1638, tr. 2071 ROMMERTHA, Hainsch (Hanck) Tijes, overl. tussen 1621 en 1633 a) Gerlandtie, zie 1035 2084 Jan Cornelis, overl. Laenseynd te Wijnaldum voor 1633 2085 Anna Gerbens, overl. Laenseynd te Wijnaldum voor 1613 a) Gerben, zie 1042 2144 Wopcke Rinnerts a) Rinnert, zie 1072 2148 Oene Doeckles, overl. Arum ca 1647, tr. Hennaarderadeel (gerecht) 10-8-1642 2149 Reinskc Djurres a) Doeckle, zie 1074 2154 Sibolt Auckes, geb. Franeker ca 1605, overl. rond 1690 a) Geertje, zie 1077 2264 TYESMA, Ighe Tyesses, geb. ca 1580, overl. na 1652, tr. 2265 TIEPPENBOER, Tryn Wybes, geb. ca 1585, overl. na 1642 a) Jan, zie 1132 b) Romcke 2266 TIEPPENBOER, Wybe Romckes, overl. voor 1632, tr. voor 1585 2267 Jeltie Roelofs, overl. na 1620 a)Trijn, zie 2265 b) Aeltie, zie 1133 c) Jeltje, m. Fedde Douwes Buma 2376 Gosse Sijtzes, geb. Grouw ca 1555, overl. Marssum voor januari 1590, tr. 2377 NN Djurresdr. a) Djurre, zie 1188 2464 KUICK, Jan Dircks, geb. ca 151565, overl. voor 19-12-1625, tr. 2465 Neeltje Claeses, overl. na 9-5-1642 a) Dirck, zie 1232 2472 Jan Daams, geb. ca 1590, tr. Het Bildt (gerecht) 22-2-1613 2473 Hendrikje Reiner Hendriks a) Willem, zie 1236 2474 TIETZA, Jan Jans 2475 Loetske Jans a) Cuneira, zie 1237 2476 WASSENAAR, Cornelis Willems, geb. Sint Jacobiparochie ca 1565 2477 Maartje Walings a) Barthout, zie 1238 2492 Dirk Arjens, geb. Sint Jacobiparochie voor 1588, overl. na 1610 2493 WASSENAAR, Maartje Barthouts, geb. voor 1588 a) Willem, zie 1246 4016 Ate Eelkes a) Eelcke, zie 2008
generatie 13
4128 Hans Jorrits, geb. ca 1520, overl. Altena ite Hidaard ca 1597 4129 Anna Ryoerdts a) Sibren, zie 2064 4138 Pier Sapes 4139 Tyesk a) Eets (Jets), zie 2069 4140 Sipke Crijns, geb. Boksum ca 1560, overl. voor 1594 4141 BOCKEMA, Gerlant Douwes, tr. (1) Schelte Poppes a) Schelte, zie 2070 4288 TOLSUM, Rinnert Johans 4289 Anna Wopckes a) Wopcke, zie 2144 4296 Doeckle Oenesz., geb. ca 1560, overl. Oosterlittens na 1617 4297 Jouck Diurredr a) Oene, zie 2148 4298 Diurre Romckes, overl. Wymbritseradeel 4299 Syouck Greoltsdr, overl. na 1640 a) Reinsck, zie 2149 b) Jouk, zie 4297 4528 TYESSEMA, Tyesse Hebbes, geb. Menaldum ca 1555, overl. ca 1616, tr. 4529 TERPRYP, Engel Johannes a) Ighe, zie 2264 b) Johannes, geb. ca 1591, tr. Sibbeltje Jacobs 4530 = 2266 Wybe Romckes Tieppenboer 4531 = 2267 Jeltie Roelofs 4532 GIETENS, Romcke Epez., geb. ca 1525, overl. Tjeppenboer onder Welsrijp 4533 ?Trijn Rinses, overl. Tjeppenboer onder Welsrijp a) Wybe, zie 2266 4752 Sytze Piersz, geb. Grouw ca 1515, kocht in 1542 een gedeelte uit de sate Wiglema (stem 29 te Grouw in 1640), tr. 4753 Anna Ids Gerrytsdr. a) Gosse, zie 2376 4928 KUICK, Dirck Jans, geb. ca 1535 a) Jan, zie 2464 4944 Daem Jans, geb. ca 1565, bijzitter van 1609-1626, overl. in 1626, tr. 4945 WASSENAAR, Dirckie Barthouts, geb. ca 1565, overl. Sint Annaparochie 1644 a) Jan, zie 2472 4952 WASSENAAR, Willem Stevens, geb. ca 1525, tr. 4953 Ammerens Gerryts a) Cornelis, zie 2476 4986 WASSENAAR, Barthout Barthouts, geb. Sint Jacobiparochie ca 1545, boer in zijn vaders plaats, overl. tussen 1620 en 1626 a) Dirckje, zie 4945 b) Maartje, zie 2493
generatie 14
8256 Jorrit Hanses, geb. Engelum voor 1511 8257 Rins a) Hans, zie 4128 8280 Krijn Keimpes, overl. voor 1583 8281 Rints Sipkes, geb. Itens ca 1525, overl. na 1585 a) Sipke, zie 4140 8282 DOMNA, Douwe Piers Bockema, overl. voor 1575 8283 VOGELZANGH, Bauck Dircks a) Gerlant, zie 4141 8576 Johan Rinnerts, geb. Tolsum ca 1500, overl. voor 1551 8577 (BONGA), Bauck Sybes a) Rinnert, zie 4288 8592 Oene Doeckles, geb. ca 1533, overl. Oosterlittens na 1556 8593 Jouck a) Doeckle, zie 4296 8594 = 4298 Diurre Romckes 8595 = 4299 Syouck Greoltsdr 8598 Greolt Hoytes, overl. voor 12-3-1606, tr. 8599 Ydt Heredr., geb. ca 1539 a) Syouck, zie 4299 9056 Hebbe Tyesses, geb. ca 1520, overl. na 1580 a) Tyesse, zie 4528 b) Habel, tr. Sappe Feddes c) Rink, tr. Symon Rommerts 9064 Epe (Ype) Abbesz, geb. Groot Gietens te Kubaard, overl. ca 1552, tr. voor 1525 9065 Ambrosia (Abroeske) Romckedr, geb. ca 1500, overl. Welsrijp 3-12-1551 a) Romcke, zie 4532 9506 Ids Gerryts a) Anna, zie 4753 9856 CUYCKEN, Jan Gerryts, geb. ca 1500, overl. Het Bildt 6-11-1551?, tr. ca 1525 9857 Connegondt Corstiaansdr., geb. ca 1500, overl. Het Bildt a) Dirck, zie 4928 9888 Jan Daams 9889 WASSENAAR, Marichje Stevens, geb. ca 1527 a) Daem, zie 4944 9890 = 4986 Barthout Barthouts 9904 WASSENAAR, Steven Willems, geb. Sassenheim ca 1474, tr. 9905 Hadewij Cornelis, geb. Sint Jacobiparochie ca 1503 a) Willem, zie 4952 b) Marichje, zie 9889 9972 WASSENAAR, Barthout Willems, geb. Sassenheim rond 1478, boer in de hoek van Kadalsterweg te Sint Jacobiparochie, genoemd "Schierhuisplaat" 9973 TOU VAN DER BURCH, NN Arents, geb. ca 1535 a) Barthout, zie 4986
generatie 15
16562 Sipcke Hoytes, geb. ca 1495, overl. voor 1543 16563 Tyets Obbedr., overl. voor 1543 a) Rints, zie 8281 16564 Pier Hoytes, overl. Weidum ca 1561 16565 (Gerland?) Gosses a) Douwe, zie 8282 17154 (BONGA), Sybe Seerps 17155 Auck Lieuwes a) Bauck, zie 8577 17184 Doeckle Ansckesz, geb. voor 1507, overl. voor 1560, tr. voor 1527 17185 Rixt a) Oene, zie 8592 17196 (WALPERT),Hoyte Greolts, geb. ca 1510 17197 Jets a) Greolt, zie 8598 17198 Here Jorryts, geb. ca 1515, overl. voor 1597 17199 Gats Gerbens a) Ydt, zie 8599 18112 Tyesse Oeges, geb. voor 1491, overl. Tyessema te Wirdum voor 1555 18113 Auck Hoytedr., geb. ca 1498, overl. voor 1561 a) Hebbe, zie 9056 b) Hoyte, tr. Rieme Tibma c) Pier d) Douwe e) Aesge f) Doecke, tr. Teth Douwedr. g) Beernt h) Lyoets, tr. Sipcke Doeckes 18130 Romcke Ambrosiusz, geb. Jorritsma onder Hidaard voor 1477, overl. 1526 18131 Katryn Jansdr., overl. na 1528 a) Ambrosia, zie 9065 19712 CUYCKEN, Gerryt, geb. ca 1470, overl. Het Bildt a) Jan, zie 9856 19808 WASSENAAR, Willem Stevens, geb. ca 1445 a) Steven, zie 9904 b) Barthout, zie 9972
generatie 16
33124 Hoyte Syuerdts, geb. Itens ca 1460, overl. na 1540 33125 Lyoets Jarichs a) Sipcke, zie 16562 b) Auck, zie 18113 c) Pier, zie 16564 33128 = 33124 Hoyte Syuerdts 33129 = 33125 Lyoets Jarichs 34310 Lieuwe 34311 NN Syurdts a) Auck, zie 17155 b) Wybe, tr. Dorothea Romkedr c) Ryeurdt 34392 Gerrolt Mintthies 34393 Sjoukjen Hessels a) Hoyte, zie 17196 34396 Jorryt Hereszn 34397 Liupck a) Here, zie 17198 39616 WASSENAAR, Steven Huyghen, geb. ca 1410 a) Willem, zie 19808
generatie 17
66248 Syurdt Piers, geb. ca 1425, overl. Itens na 1511, tr. ca 1450 a) Hoyte, zie 33124 b) NN, zie 34311 68622 = 66248 Syuerdt Piers 79232 VAN WASSENAAR, Huyghe Jacobs, geb. ca 1385 a) Steven, zie 39616
generatie 18
132496 Pier Ydtsma, geb. ca 1390, overl. Ydezma te Edens na 1450 a) Syuerdt, zie 66248 158464 VAN WASSENAAR, Jacob Barthouts, geb. ca 1350 a) Huygh, zie 79232
generatie 19
316928 VAN WASSENAAR, Barthout Maurijns a) Jacob, zie 158464
generatie 20
633856 VAN WASSENAAR, Maurijn Bartholomeus, geb. ca 1295 a) Barthout, zie 316928
generatie 21
1267712 VAN WASSENAAR, Bartholomeus II, geb. ca 1272 a) Maurijn, zie 633856
generatie 22
2535424 VAN WASSENAAR, Jacob, geb. ca 1250
generatie 23
5070848 VAN WASSENAAR, Bartholomeus I, geb. Voorschoten ca 1228
generatie 24
10141696 VAN WASSENAAR, Dirk I, geb. Voorschoten ca 1197 10141697 VAN TEYLINGEN, Bertha
generatie 25
20283392 VAN WASSENAAR, Philips I, geb. Voorschoten ca 1145 20283393 PERSIJN, Agnes
generatie 26
40566784 VAN WASSENAAR, Kerstant, geb. Voorhout ca 1120 40566786 PERSIJN, Jan 40566787 VAN HAARLEM, NN Sijmonsdr.
generatie 27
81133568 VAN VOORHOUT, Doede 81133572 PERSIJN, Dirk 81133573 SPYKER, NN Arnoutsdr. Thanks go to: Marianne ten Boden Olga van der Veer Anno Sjoerd Auke van der Bij Cor Seinstra Karel van der Wal Betty Eisinga Polyne de Graaf Pieter Winsemius JC Meijer Johan Wobbes G. van Binsbergen Fryske Akademy, wurkferbannen-en-wurkgroepen/genealogysk http://gb129.tripod.com/boersmaped.htm